Pierwsza kontrola mikro, małych i średnich pracodawców - OpenLEX

Łyjak Grzegorz, Pierwsza kontrola mikro, małych i średnich pracodawców

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Pierwsza kontrola mikro, małych i średnich pracodawców

Pierwsza kontrola mikro, małych i średnich pracodawców

Pierwsza kontrola mikro, małych i średnich pracodawców

Państwa Inspekcja Pracy w ramach swojej działalności prowadzi program „Pierwsza kontrola”, mający zastosowanie do podmiotów, które nigdy wcześniej nie były kontrolowane przez organy PIP. Kontrole przeprowadzane przez inspektorów pracy w ramach wspomnianego programu mają charakter instruktażowo-doradczy. Cel pierwszej kontroli zakłada natomiast pozostawienie pracodawcy określonego czasu na wyeliminowanie uchybień w zakresie stosowania przepisów prawa pracy.

Pierwsza kontrola mikro, małych i średnich pracodawców PIP PIP sankcje zakończenie kontoli pierwsza kontrola PIP zakres kontroli stwierdzenie nieprawidłowości określenie czasu realizacji rażące uchybienia? tak nie

Krok: pierwsza kontrola PIP

Pierwsza kontrola mikro, małych i średnich pracodawców i jej szczególny charakter ma zastosowanie do podmiotów, które nigdy wcześniej nie były kontrolowane przez organy PIP. Drugim kryterium doboru pracodawców do kontroli jest ich wielkość, rozpatrywana przez liczbę osób zatrudnionych. Cykl pierwszych kontroli zgodnie z założeniami PIP adresowany jest do:

– mikroprzedsiębiorców - zatrudniających do 9 pracowników,

– zakładów małych - zatrudniających od 10 do 49 pracowników,

– zakładów średnich - zatrudniających od 50 do 249 pracowników.

Cel pierwszej kontroli

Jeżeli podmiot kontrolowany spełnia warunki, o których mowa powyżej, może spodziewać się, że kontrola, która nastąpi, będzie miała nieco inny przebieg od standardowego procesu kontroli stosowanego na podstawie przepisów u.p.i.p. Z założeń programowych PIP wynika, że tzw. pierwsza kontrola będzie miała charakter instruktażowo-doradczy. Ma ona bowiem na celu wskazanie pracodawcy nieprawidłowości występujących w kontrolowanym podmiocie oraz ich analizę pod kątem prawnym i technicznym.

Krok: zakres kontroli

Kontrole mają charakter kompleksowych audytów. W ich trakcie skontrolowane zostaną zagadnienia obejmujące m.in.:

– stosunek pracy

– wynagrodzenia i inne świadczenia

– regulamin pracy

– czas pracy

– urlopy pracownicze

– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

– ocenę ryzyka zawodowego

– wypadki przy pracy

– badania lekarskie

– szkolenia bhp

– dodatkowe kwalifikacje

– czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe

– obiekty i pomieszczenia pracy

– oświetlenie, ogrzewanie, wentylację

– pomieszczenia higieniczno-sanitarne

– stanowiska i procesy pracy

– maszyny i urządzenia techniczne

– urządzenia i instalacje energetyczne

– transport

– magazynowanie i składowanie

– nadzór i kontrolę stanu bhp