Krywan Tomasz, Kod GTU_10

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Kod GTU_10

Kod GTU_10

Kod GTU_10

Procedura pozwala ustalić czy dany towar podlega oznaczeniu w ewidencji VAT oraz w nowym JPK_VAT kodem GTU_10.

Kod GTU_10 podatnik podatnik czy przedmiotem dostawy jest udział w budynku, budowli lub gruncie? wpis do ewidencji oraz nowego JPK_VAT powinien być oznaczony kodem GTU_10 czy przedmiotem dostawy jest prawo, o którym mowa w art. 7 ust. 1 u.p.t.u.? wpisu do ewidencji nie należy oznaczać kodem GTU_10 podatnik wykazuje w ewidencji oraz w nowym JPK_VAT udokumentowaną fakturą dostawę towarów czy towar budynkiem? czy towar jest budowlą? czy towar jest gruntem? czy przedmiotem dostawy jest część budynku, budowli lub gruntu? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik wykazuje w ewidencji oraz w nowym JPK_VAT udokumentowaną fakturą dostawę towarów

Od 1.10.2020 r. istnieje obowiązek wykazywania w ewidencji VAT kodów GTU dotyczących niektórych towarów i usług – zob. § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.) – dalej  r.s.z.d. Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym JPK_VAT poprzez zaznaczanie wartości 1 w polach GTU_01 – GTU_13. Zob. również procedura Kody GTU.

Jednym z tych oznaczeń jest kod GTU_10. Kod ten jest stosowany do oznaczania dostaw budynków, budowli i gruntów oraz ich części i udziałów w prawie własności, w tym również zbycia praw, o których mowa w art. 7 ust. 1 u.p.t.u.

Krok: czy towar budynkiem?

Pierwszą grupę towarów objętych kodem GTU_10 stanowią budynki.