Krywan Tomasz, Kod GTU_09

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Kod GTU_09

Kod GTU_09

Kod GTU_09

Procedura pozwala ustalić czy dany towar podlega oznaczeniu w ewidencji VAT oraz w nowym JPK_VAT kodem GTU_09.

Kod GTU_09 podatnik podatnik czy przedmiotem dostawy jest towar wywożony poza terytorium Polski lub zbywany podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Polski? wpis do ewidencji oraz nowego JPK_VAT powinien być oznaczony kodem GTU_09 wpisu do ewidencji nie należy oznaczać kodem GTU_09 podatnik wykazuje w ewidencji oraz w nowym JPK_VAT udokumentowaną fakturą dostawę towarów czy towar jest zagrożonym brakiem dostępności produktem leczniczym? czy towar jest zagrożonym brakiem dostępności środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego? czy towar jest zagrożonym brakiem dostępności wyrobem medycznym? tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik wykazuje w ewidencji oraz w nowym JPK_VAT udokumentowaną fakturą dostawę towarów

Od 1.10.2020 r. istnieje obowiązek wykazywania w ewidencji VAT kodów GTU dotyczących niektórych towarów i usług – zob. § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.) – dalej  r.s.z.d. Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym JPK_VAT poprzez zaznaczanie wartości 1 w polach GTU_01 – GTU_13. Zob. również procedura Kody GTU.

Jednym z tych oznaczeń jest kod GTU_09. Do towarów oznaczanych tym oznaczeniem należą niektóre produkty lecznicze, niektóre środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz niektóre wyroby medyczne.

Krok: czy towar jest zagrożonym brakiem dostępności produktem leczniczym?

Pierwszą kategorię towarów oznaczanych kodem GTU_09 stanowią produkty lecznicze (produktem leczniczym jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne – zob. art. 2 pkt 32 ustawy z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne, Dz.U. z 2021 r. poz. 1977 ze zm. – dalej u.p.f.), a więc produkty lecznicze widniejące w wykazie, który obecnie stanowi załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z 11.05.2021 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.Urz. MZ poz. 40) – dalej obwieszczenie MZ.