Krywan Tomasz, Kod GTU_02

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Kod GTU_02

Kod GTU_02

Kod GTU_02

Procedura pozwala ustalić czy dany towar podlega oznaczeniu w ewidencji VAT oraz w nowym JPK_VAT kodem GTU_02.

Kod GTU_02 podatnik podatnik czy towar stanowi paliwo ciekłe w rozumieniu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw? wpis do ewidencji oraz nowego JPK_VAT powinien być oznaczony kodem GTU_02 czy towar należy do pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 u.p.a., wymienionych w załączniku nr 1 do u.p.a.? czy towar jest biopaliwem ciekłym w rozumieniu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych? wpisu do ewidencji nie należy oznaczać kodem GTU_02 czy towar jest olejem opałowym? czy towar jest paliwem typu benzyny do silników odrzutowych? czy towar jest paliwem typu nafty do silników odrzutowych? czy towar należy do pozostałych olejów napędowych? podatnik wykazuje w ewidencji oraz w nowym JPK_VAT udokumentowaną fakturą dostawę towarów czy towar jest benzyną lotniczą? czy towar jest benzyną silnikową? czy towar jest gazem płynnym (LPG)? czy towar jest olejem napędowym? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik wykazuje w ewidencji oraz w nowym JPK_VAT udokumentowaną fakturą dostawę towarów

Od 1.10.2020 r. istnieje obowiązek wykazywania w ewidencji VAT oznaczania kodami GTU niektórych towarów i usług – zob. § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.) – dalej  r.s.z.d. Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym JPK_VAT poprzez zaznaczanie wartości 1 w polach GTU_01 – GTU_13. Zob. również procedura Kody GTU.

Jednym z tych oznaczeń jest kod GTU_02. Do towarów oznaczanych tym oznaczeniem należą napoje alkoholowe.

Krok: czy towar jest benzyną lotniczą?

Pierwszą kategorię towarów oznaczanych kodem GTU_02 stanowią benzyny lotnicze, tj. towary oznaczone kodem CN 2710 12 31.