Krywan Tomasz, Oznaczenia transakcji w nowym JPK_VAT (GTU)

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Oznaczenia transakcji w nowym JPK_VAT (GTU)

Oznaczenia transakcji w nowym JPK_VAT (GTU)

Oznaczenia transakcji w nowym JPK_VAT (GTU)

Procedura pozwala ustalić czy konieczne jest dodatkowe oznaczenie danej transakcji w nowym JPK_VAT.

Oznaczenia transakcji w nowym JPK_VAT (GTU) podatnik podatnik czy transakcją jest WDT następującą po imporcie towarów w ramach procedury celnej 63 (import)? czy transakcją jest import towarów? należy zastosować oznaczenie „TP” należy zastosować oznaczenie „IMP” należy zastosować oznaczenie „WSTO_EE” czy transakcja jest wykazywana w części sprzedażowej nowego JPK_VAT? czy transakcją jest dostawa towarów lub świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon? należy zastosować oznaczenie „TT_D” należy zastosować oznaczenie „MR_UZ” należy zastosować oznaczenie „B_SPV_DOSTAWA” należy zastosować oznaczenie „I_63” czy transakcja jest dostawą towarów poza terytorium kraju dokonywaną przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej? czy transakcją jest dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, opodatkowana na zasadach marży? czy transakcją jest wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, lub świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju? czy między stronami transakcji istnieją powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u.? należy zastosować oznaczenie „TT_WNT” należy zastosować oznaczenie „IED” należy zastosować oznaczenie „B_SPV_PROWIZJA” czy transakcją jest świadczenie usługi pośrednictwa lub innej usługi dotyczącej transferu bonu różnego przeznaczenia? należy zastosować oznaczenie „MR_T” czy transakcją jest transfer bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu? nie należy stosować oznaczenia transakcji należy zastosować oznaczenie „B_SPV” należy zastosować oznaczenie „I_42” czy transakcją jest świadczenie usługi turystyki opodatkowanej na zasadach marży? czy transakcją jest WDT następującą po imporcie towarów w ramach procedury celnej 42 (import)? podatnik wykazuje transakcję w nowym JPK_VAT czy transakcją jest dostawa towarów dokonywana przez podatnika ułatwiającego dostawę towarów, który nie korzysta z unijnej procedury OSS lub z procedury IOSS? czy transakcją jest WNT dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik wykazuje transakcję w nowym JPK_VAT

W dniu 1.10.2020 r. weszły w życie przepisy określające nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT oraz obowiązek przesyłania tzw. nowego JPK_VAT będącego dokumentem elektronicznym wspólnym dla przesyłania deklaracji VAT oraz ewidencji VAT. Towarzyszy temu wejście w życia rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.) – dalej r.s.z.d. Rozporządzenie to przewiduje, m.in., wprowadzenie obowiązku wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń niektórych transakcji (zob. § 10 ust. 4 oraz § 11 ust. 2 r.s.z.d.). Podobne oznaczenia są wykazywane w nowym JPK_VAT.

Krok: czy transakcja jest wykazywana w części sprzedażowej nowego JPK_VAT?

Większość, tj. 12 z 13 oznaczeń transakcji jest wykazywana w części sprzedażowej nowego JPK_VAT. Tylko 1 z 13 oznaczeń jest wykazywane w części zakupowej nowego JPK_VAT.