Krywan Tomasz, Oznaczenia liczbowe w nowym JPK_VAT (GTU)

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Oznaczenia liczbowe w nowym JPK_VAT (GTU)

Oznaczenia liczbowe w nowym JPK_VAT (GTU)

Oznaczenia liczbowe w nowym JPK_VAT (GTU)

Procedura pozwala ustalić czy w przypadku danej dostawy towarów lub świadczenia usług w nowym JPK_VAT trzeba wskazać oznaczenie liczbowe.

podatnik podatnik czy podatnik wykazuje dostawę leków lub wyrobów medycznych? należy zastosować oznaczenie liczbowe 13 należy zastosować oznaczenie liczbowe 01 należy zastosować oznaczenie liczbowe 11 czy podatnik wykazuje świadczenie usług transportowych lub gospodarki magazynowej? czy podatnik wykazuje świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych? należy zastosować oznaczenie liczbowe 03 należy zastosować oznaczenie liczbowe 05 należy zastosować oznaczenie liczbowe 09 należy zastosować oznaczenie liczbowe 07 czy podatnik wykazuje dostawę określonych przepisami odpadów? czy podatnik wykazuje dostawę określonych przepisami pojazdów oraz części samochodowych? czy podatnik wykazuje dostawę napojów alkoholowych? czy podatnik wykazuje dostawę określonych przepisami olejów lub preparatów smarowych? należy zastosować oznaczenie liczbowe 02 należy zastosować oznaczenie liczbowe 12 należy zastosować oznaczenie liczbowe 10 czy podatnik wykazuje świadczenie określonych przepisami usług o charakterze niematerialnym? należy zastosować oznaczenie liczbowe 04 czy podatnik wykazuje dostawę budynku, budowli lub gruntu? nie należy stosować oznaczenia liczbowego należy zastosować oznaczenie liczbowe 08 należy zastosować oznaczenie liczbowe 06 czy podatnik wykazuje dostawę określonych przepisami urządzeń elektronicznych lub części i materiałów do nich? czy podatnik wykazuje dostawę określonych przepisami metali szlachetnych lub nieszlachetnych? podatnik wykazuje dostawę towarów lub świadczenie usługi w nowym JPK_VAT czy podatnik wykazuje dostawę towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa u.p.t.u.? czy podatnik wykazuje dostawę wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik wykazuje dostawę towarów lub świadczenie usługi w nowym JPK_VAT

W dniu 1.10.2020 r. weszły w życie przepisy określające nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT oraz obowiązek przesyłania tzw. nowego JPK_VAT będącego dokumentem elektronicznym wspólnym dla przesyłania deklaracji VAT oraz ewidencji VAT. Towarzyszy temu wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.) – dalej r.s.z.d. Rozporządzenie to przewiduje, m.in., wprowadzenie obowiązku wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń liczbowych dotyczących dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług (zob. § 10 ust. 3 r.s.z.d.). Podobne oznaczenia są wykazywane w nowym JPK_VAT.

Krok: czy podatnik wykazuje dostawę napojów alkoholowych?

Pierwszą grupę dostaw towarów, dla których od 1.10.2020 r. w nowym JPK_VAT konieczne jest stosowanie oznaczenia liczbowego, stanowią dostawy napojów alkoholowych, tj. alkoholu etylowego, piwa, wina, napoi fermentowanych i wyrobów pośrednich w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.