Krywan Tomasz, Kody GTU

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 października 2021 r.
Autorzy:

Kody GTU

Kody GTU

Kody GTU

Procedura pozwala ustalić czy w przypadku danej dostawy towarów lub świadczenia usług w nowym JPK_VAT trzeba wskazać kod GTU.

Kody GTU podatnik podatnik czy podatnik wykazuje dostawę objętych obowiązkiem zgłoszenia produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych? należy zastosować kod GTU_13 należy zastosować kod GTU_01 należy zastosować kod GTU_11 czy podatnik wykazuje świadczenie usług transportowych lub gospodarki magazynowej? czy podatnik wykazuje świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych? należy zastosować kod GTU_03 należy zastosować kod GTU_05 należy zastosować kod GTU_09 należy zastosować kod GTU_07 czy podatnik wykazuje dostawę określonych przepisami odpadów? czy podatnik wykazuje dostawę określonych przepisami pojazdów oraz części? czy podatnik wykazuje dostawę napojów alkoholowych? czy podatnik wykazuje dostawę określonych przepisami olejów lub preparatów smarowych? należy zastosować kod GTU_02 należy zastosować kod GTU_12 należy zastosować kod GTU_10 czy podatnik wykazuje świadczenie określonych przepisami usług o charakterze niematerialnym? należy zastosować kod GTU_04 czy podatnik wykazuje dostawę budynku, budowli, gruntu lub ich części lub udziałów w prawie własności? nie należy stosować kodu GTU należy zastosować kod GTU_08 należy zastosować kod GTU_06 czy podatnik wykazuje dostawę określonych przepisami urządzeń elektronicznych lub części i materiałów do nich? czy podatnik wykazuje dostawę określonych przepisami metali szlachetnych lub nieszlachetnych? podatnik wykazuje dostawę towarów lub świadczenie usługi w nowym JPK_VAT czy podatnik wykazuje dostawę towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa u.p.t.u.? czy podatnik wykazuje dostawę wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik wykazuje dostawę towarów lub świadczenie usługi w nowym JPK_VAT

W dniu 1.10.2020 r. weszły w życie przepisy określające nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT oraz obowiązek przesyłania tzw. nowego JPK_VAT będącego dokumentem elektronicznym wspólnym dla przesyłania deklaracji VAT oraz ewidencji VAT. Towarzyszy temu wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.) – dalej r.s.z.d. Rozporządzenie to przewiduje, m.in., obowiązek wykazywania w ewidencji VAT kodów GTU dotyczących dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług (zob. § 10 ust. 3 r.s.z.d.). Kody GTU są również wykazywane w nowym JPK_VAT.

Krok: czy podatnik wykazuje dostawę napojów alkoholowych?

Pierwszą grupę dostaw towarów, dla których od 1.10.2020 r. w nowym JPK_VAT konieczne jest stosowanie kodu GTU, stanowią dostawy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (CN od 2203 do 2208).