Kaczorowska-Kossowska Iwona, Otwarcie specjalizacji lekarskiej

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 maja 2017 r. do: 1 stycznia 2019 r.
Autor:

Otwarcie specjalizacji lekarskiej

Otwarcie specjalizacji lekarskiej

Otwarcie specjalizacji lekarskiej

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877) wprowadziła znaczące zmiany w przebiegu odbywania specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów. Niniejsza procedura przedstawia tryb postępowania prowadzącego do otwarcia specjalizacji z uwzględnieniem tych zmian.

lekarz lekarz zgłoszenie się do podmiotu celem zawarcia umowy ustalenie prawa do trybu specjalizacji odebranie skierowania złożenie wniosku w formie elektronicznej wydruk i wysłanie wniosku wojewoda wojewoda przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego opublikowanie listy wydanie skierowania lekarzowi odebranie wniosku ogłoszenie o ilości pozostałych wolnych miejsc specjalizacyjnych (14 dni przed rozpoczęciem postępowania) MZ MZ ogłoszenie o ilości wolnych miejsc rezydenckich (21 dni przed rozpoczęciem postępowania)

Krok: ogłoszenie o ilości wolnych miejsc rezydenckich (21 dni przed rozpoczęciem postępowania)

Liczbę wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy mogą rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w poszczególnych dziedzinach medycyny na obszarze województwa w danym postępowaniu kwalifikacyjnym w trybie rezydentury, minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza na swojej stronie internetowej na 21 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 26) - dalej r.s.l.l.d.

Krok: ogłoszenie o ilości pozostałych wolnych miejsc specjalizacyjnych (14 dni przed rozpoczęciem postępowania)

Liczbę wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy mogą rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w poszczególnych dziedzinach medycyny na obszarze województwa w danym postępowaniu kwalifikacyjnym w zakresie pozostałych miejsc niż miejsca rezydenckie ogłasza wojewoda na stronie internetowej oraz za pośrednictwem SMK na 14 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego.