Otrzymywanie znaków akcyzy - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Otrzymywanie znaków akcyzy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 30 kwietnia 2018 r.
Autor:

Otrzymywanie znaków akcyzy

Otrzymywanie znaków akcyzy

Otrzymywanie znaków akcyzy

Procedura obrazuje regulację prawną związaną z otrzymywaniem znaków akcyzy.

Otrzymywanie znaków akcyzy organ podatkowy organ podatkowy decyzja o wydaniu znaków akcyzy techniczne wydanie znaków akcyzy rozstrzygnięcie w przedmiocie wniosku decyzja o odmowie wydania znaków akcyzy wnioskodawca wnioskodawca złożenie wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy złożenie wniosku o wydanie decyzji dokonanie zapłaty za wydanie znaków akcyzy

Krok: złożenie wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy

Zgodnie z art. 125 ust. 3 oraz 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 143 z późn. zm.) - dalej u.p.a., podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy składa wstępne zapotrzebowanie na znaki akcyzy na rok kalendarzowy w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 30 października roku poprzedzającego rok, na który jest składane wstępne zapotrzebowanie. W przypadku wystąpienia w ciągu roku kalendarzowego okoliczności uzasadniających złożenie, zmianę lub cofnięcie wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy podmiot, którego to dotyczy, jest obowiązany, z chwilą powstania tych okoliczności, do niezwłocznego złożenia w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych takiego zapotrzebowania, jego zmiany lub cofnięcia, z tym że ostateczna zmiana wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy w przypadku:

1) wyrobów tytoniowych nie może być złożona po dniu 30 września danego roku kalendarzowego, a jeżeli jest składana po dniu 1 września danego roku kalendarzowego, nie może przekraczać 5% ilości zamówienia zawartego w ostatniej zmianie wstępnego zapotrzebowania, a jeżeli takiej zmiany nie było - we wstępnym zapotrzebowaniu;

2) zmiany wzorów znaków akcyzy nie może być złożona po upływie ostatniego dnia czwartego miesiąca poprzedzającego datę wprowadzenia nowych wzorów znaków akcyzy, a jeżeli jest składana po pierwszym dniu czwartego miesiąca poprzedzającego datę wprowadzenia nowych wzorów znaków akcyzy, nie może przekraczać 5% ilości zamówienia zawartego w ostatniej zmianie wstępnego zapotrzebowania, a jeżeli takiej zmiany nie było - we wstępnym zapotrzebowaniu.

Warto podkreślić, że niezłożenie wstępnego zapotrzebowania lub zmiany wstępnego zapotrzebowania powoduje, że wynikające z tego skutki braku znaków akcyzy obciążają podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, który nie dopełnił obowiązku w tym zakresie.

Krok: złożenie wniosku o wydanie decyzji

Zgodnie z art. 126 ust. 1 u.p.a., decyzję w sprawie wydania podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy wydaje właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy na pisemny wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Należy wskazać, że składając przedmiotowy wniosek, wnioskodawca dołącza odpowiednio dokumenty o:

1) zaległościach podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa albo ich braku;

2) rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i posiadaniu zezwolenia, koncesji lub uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.).;

3) rejestracji podatkowej, o której mowa w art. 16 u.p.a.;

4) zgłoszeniu planowanego nabycia wewnątrzwspólnotowego - w przypadku, o którym mowa w art. 78 ust. 1 pkt 1 u.p.a.;

5) złożonym zabezpieczeniu należności podatkowych;

6) uprawnieniu do:

a) prowadzenia składu podatkowego,

b) nabywania albo jednorazowego nabycia wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,

c) wykonywania czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego,

d) wyprowadzania ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych jako podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3 u.p.a.,

e) wyprowadzania ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych jako podmiot, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7 u.p.a.;

f) wyprowadzania ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych jako podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3 u.p.a.;

7) posiadanych wyrobach akcyzowych.