Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 25 czerwca 2019 r.
Autor:

Osoby uprawnione do przystąpienia do PPK

Osoby uprawnione do przystąpienia do PPK

Osoby uprawnione do przystąpienia do PPK

Prawo przystąpienia do Pracowniczych Planów kapitałowych (PPK) określonym przepisami przysługuje osobom zatrudnionym u podmiotu zobowiązanego do tworzenia PPK.

Krok: Podmiot zobowiązany do tworzenia PPK

Podmiotami zobowiązanymi do tworzenia PPK są podmioty zatrudniające pracowników na podstawie przepisów ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, nakładców, a także rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie spółek rolniczych, zleceniodawcy zatrudniający osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia lub innej umowy świadczenia usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podmioty, w których działa rada nadzorcza.

Krok: Osoba uprawniona do przystąpienia do PPK

Osobami uprawnionymi do przystąpienia do PPK i w konsekwencji będącymi uczestnikiem PPK są tzw. osoby zatrudnione.

Przez pojęcie osób zatrudnionych, rozumie się:

1) pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy. Przypomnijmy, że pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Uprawnieni są wszyscy ze wskazanych pracowników bez względu na rodzaj zawartej umowy i wymiar etatu;

2) osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia;

3) członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych;

4) osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;

5) członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji. Członkowie rad nadzorczych sprawujący swoje funkcje nieodpłatnie, nie są uwzględniani w liczbie osób zatrudnionych na potrzeby ustalenia momentu stosowania wobec danego podmiotu zatrudniającego przepisów o PPK.

6) osoby wskazane w pkt 1) do pkt 4) przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Ważne!

Warunkiem wliczenia określonych osób do stanu zatrudnienia jest podleganie przez te osoby obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Osobami uprawnionymi do przystąpienia do PPK i w konsekwencji będącymi uczestnikami PPK są tzw. osoby zatrudnione.

Krok: Osoba wyłączona z możliwości przystąpienia do PPK

Wyłączeniu z możliwości przystąpienia do PPK podlegają natomiast pracownicy przebywający na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz młodociani, którymi w rozumieniu Kodeksu pracy są osoby, które ukończyły 15 lat, a nie przekroczyły 18 lat.

Krok: Osoba ukończyła 18 rok życia, a nie ukończyła 55 roku życia

Do PPK będzie obowiązywać tzw. automatyczny zapis osób zatrudnionych, które ukończyły 18. rok życia, a nie ukończyły 55. roku życia.

Każdy pracownik ma możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK. Aby tego dokonać, będzie musiał podpisać specjalne oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Rezygnacja wiąże się też z utratą takich korzyści jak wpłaty pracodawcy czy dopłaty ze strony państwa.

Krok: Osoba ukończyła 55 rok życia i nie ukończyła 70 roku życia

Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która ukończyła 55 rok życia i nie ukończyła 70 roku życia, wyłącznie na jej wniosek. Przy czym warunkiem jest, aby w okresie 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia, osoba ta była zatrudniona w tym podmiocie zatrudniającym łącznie przez co najmniej 3 miesiące. Podmiot zatrudniający jest obowiązany do poinformowania osoby zatrudnionej, o której mowa w zdaniu pierwszym, o możliwości złożenia wniosku.

Krok: Osoba ukończyła 70 rok życia

W przypadku osoby zatrudnionej, która najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyła 70. rok życia podmiot zatrudniający nie zawiera umowy o prowadzenie PPK w jej imieniu i na jej rzecz.