Skibińska Małgorzata, Osoby uprawnione do przystąpienia do PPK

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 25 czerwca 2019 r.
Autor:

Osoby uprawnione do przystąpienia do PPK

Osoby uprawnione do przystąpienia do PPK

Osoby uprawnione do przystąpienia do PPK

Prawo przystąpienia do Pracowniczych Planów kapitałowych (PPK) określonym przepisami przysługuje osobom zatrudnionym u podmiotu zobowiązanego do tworzenia PPK.

Osoby uprawnione do przystąpienia do PPK Podmiot zatrudniający Podmiot zatrudniający Czy osoba uprawniona ukończyła 70 rok życia ? Brak możliwości przystąpienia do PPK Osoba ukończyła 18 rok życia, a nie ukończyła 55 roku życia Osoba ukończyła 55 rok życia i nie ukończyła 70 roku życia Osoba ukończyła 70 rok życia Automatyczny zapis do PPK Możliwość przystąpienia do PPK Podmiot zobowiązany do tworzenia PPK Analiza jakie osoby zatrudnione mogą przystąpić do PPK Czy osoba jest uprawniona do przystąpienia do PPK Osoba uprawniona do przystąpienia do PPK Osoba wyłączona z możliwości przystąpienia do PPK Nie Nie Tak Tak Nie

Krok: Podmiot zobowiązany do tworzenia PPK

Podmiotami zobowiązanymi do tworzenia PPK są podmioty zatrudniające pracowników na podstawie przepisów ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, nakładców, a także rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie spółek rolniczych, zleceniodawcy zatrudniający osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia lub innej umowy świadczenia usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podmioty, w których działa rada nadzorcza.

Krok: Osoba uprawniona do przystąpienia do PPK

Osobami uprawnionymi do przystąpienia do PPK i w konsekwencji będącymi uczestnikiem PPK są tzw. osoby zatrudnione.

Przez pojęcie osób zatrudnionych, rozumie się:

1) pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy. Przypomnijmy, że pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Uprawnieni są wszyscy ze wskazanych pracowników bez względu na rodzaj zawartej umowy i wymiar etatu;

2) osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia;

3) członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych;

4) osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;

5) członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji. Członkowie rad nadzorczych sprawujący swoje funkcje nieodpłatnie, nie są uwzględniani w liczbie osób zatrudnionych na potrzeby ustalenia momentu stosowania wobec danego podmiotu zatrudniającego przepisów o PPK.

6) osoby wskazane w pkt 1) do pkt 4) przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Ważne!

Warunkiem wliczenia określonych osób do stanu zatrudnienia jest podleganie przez te osoby obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Osobami uprawnionymi do przystąpienia do PPK i w konsekwencji będącymi uczestnikami PPK są tzw. osoby zatrudnione.