Orzekanie o rygorze natychmiastowej wykonalności w sprawach z zakresu prawa pracy - OpenLEX

Piaskowska Olga Maria, Orzekanie o rygorze natychmiastowej wykonalności w sprawach z zakresu prawa pracy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Orzekanie o rygorze natychmiastowej wykonalności w sprawach z zakresu prawa pracy

Orzekanie o rygorze natychmiastowej wykonalności w sprawach z zakresu prawa pracy

Orzekanie o rygorze natychmiastowej wykonalności w sprawach z zakresu prawa pracy

Krok: przeprowadzenie rozprawy i wydanie wyroku

Orzekanie o rygorze natychmiastowej wykonalności w sprawach z zakresu prawa pracy sąd skład orzekający sąd skład orzekający przeprowadzenie rozprawy i wydanie wyroku nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności uwzględnienie powództwa pracownika czy są podstawy do nadania wyrokowi rygorowi natychmiastowej wykonalności? brak podstaw powód powód wniesienie powództwa nie tak

Krok: uwzględnienie powództwa pracownika

W myśl art. 4772 § 1 k.p.c., zasądzając należność pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy, sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności w części nieprzekraczającej pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Przepis art. 334 § 4 i art. 335 § 1 zd. drugie k.p.c. stosuje się odpowiednio. Odpowiednie stosowanie art. 334 § 4 i art. 335 § 1 k.p.c. oznacza, że nie jest możliwe uzależnienie nadania rygoru od złożenia zabezpieczenia oraz nie sprzeciwia mu się okoliczność, że wskutek wykonania wyroku może wyniknąć dla pozwanego pracodawcy niepowetowana szkoda. Natomiast wyłączenie stosowania art. 335 § 2 k.p.c. oznacza, że w zakresie wskazanym w art. 4772 § 1 zd. pierwsze k.p.c. jest dopuszczalne nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności także w stosunku do pracodawców będących jednostkami organizacyjnymi Skarbu Państwa.

Uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne, sąd na wniosek pracownika może w wyroku nałożyć na zakład pracy obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy.