Kidyba Andrzej, Organizacja pracy rad nadzorczych w grupach spółek (prawo holdingowe)

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 13 października 2022 r.
Autorzy:

Organizacja pracy rad nadzorczych w grupach spółek (prawo holdingowe)

Organizacja pracy rad nadzorczych w grupach spółek (prawo holdingowe)

Organizacja pracy rad nadzorczych w grupach spółek (prawo holdingowe)

Organizacja pracy rad nadzorczych w grupach spółek (prawo holdingowe) grupa spółek spółka spółka dominująca spółka zależna zarząd spółki zależnej rada nadzorcza spółki zależnej organy spółki zależnej grupa spółek spółka spółka dominująca spółka zależna zarząd spółki zależnej rada nadzorcza spółki zależnej organy spółki zależnej brak stosowania procedury możliwe scenariusze prawidłowe wykonanie polecenia weryfikacja, czy spółka należy do grupy spółek czy w spółce funkcjonuje rada nadzorcza? czy spółka jest spółką dominującą? procedura decyzyjna w spółkach należących do grupy spółek czy polecenie zostało wykonane? czy spółce zależnej wydano wiążące polecenie? czy powzięto uchwałę o wykonaniu wiążącego polecenia? czy wiążące polecenie dotyczy pracy rady nadzorczej? odpowiedzialność członków organów tak nie tak nie tak nie spółka należy do grupy spółek spółka nie należy do grupy spółek tak nie tak nie tak nie

Krok: weryfikacja, czy spółka należy do grupy spółek

Omawiana procedura dotyczy spółek uczestniczących w grupie spółek. Definicję grupy spółek zawiera art. 4 § 1 pkt 51 k.s.h. Jest nią szczególna forma grupy kapitałowej składającej się ze spółki dominującej oraz spółek zależnych. Cechą charakterystyczną tej struktury spółek kapitałowych jest określenie wspólnej strategii zmierzającej do realizacji wspólnego interesu grupy spółek. Wspólna strategia oraz cel grupy spółek określone są w uchwale o przystąpieniu do grupy spółek podejmowanej przez każdą ze spółek kapitałowych w niej uczestniczącej.

Krok: czy w spółce funkcjonuje rada nadzorcza?

Omawiana procedura dotyczy spółek uczestniczących w grupie spółek, w której funkcjonuje rada nadzorcza. Rada nadzorcza jest organem obligatoryjnym wyłącznie w spółkach akcyjnych oraz w spółkach z o.o., które liczą więcej niż 25 wspólników oraz posiadają kapitał zakładowy większy aniżeli 500.000 zł. W innych spółkach z o.o. oraz w prostych spółkach akcyjnych rada nadzorcza nie jest organem obligatoryjnym. Może wszakże funkcjonować, jeżeli przewidziane to zostało w umowie danej spółki.