Musiał Krzysztof J., Opodatkowanie zysków z tytułu przekształcenia spółki będącej osobą prawną w spółkę osobową

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Opodatkowanie zysków z tytułu przekształcenia spółki będącej osobą prawną w spółkę osobową

Opodatkowanie zysków z tytułu przekształcenia spółki będącej osobą prawną w spółkę osobową

Opodatkowanie zysków z tytułu przekształcenia spółki będącej osobą prawną w spółkę osobową

Spółki kapitałowe kuszą zasadami odpowiedzialności (co do zasady, wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, a spółka za zobowiązania wspólników), ale jednocześnie są dość drogie w utrzymaniu. Wspólnicy płacą bowiem podwójny podatek (najpierw CIT od dochodów, potem PIT od dywidendy). Stąd też zastanawiają się czasem, czy nie dokonać przekształcenia w spółkę osobową.

Opodatkowanie zysków z tytułu przekształcenia spółki będącej osobą prawną w spółkę osobową podatnik podatnik wystąpienie przychodu brak konieczności rozliczenia rozliczenie podatku niewystąpienie przychodu spółka kapitałowa wkład do spółki przekształcenie w spółkę osobową z zyskami bez zysków

Krok: spółka kapitałowa

Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób.

Spółki kapitałowe dzielą się na spółkę z o.o., prostą spółkę akcyjną i spółkę akcyjną.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - za wniesione wkłady wspólnicy nabywają udziały.

Spółka akcyjna i prosta spółka akcyjna - za wniesione wkłady wspólnicy nabywają akcje.

Pod względem podatkowym na równi ze spółkami kapitałowymi traktuje się spółkę komandytową i komandytowo-akcyjną. W ramach spółki komandytowo akcyjnej wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. W spółce komandytowej wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Krok: wkład do spółki

Przez wkład rozumie się świadczenia wspólnika (udziałowca, akcjonariusza) na rzecz spółki, polegające na przeniesieniu na spółkę, określonych w umowie (statucie) składników majątkowych, będących przysporzeniem dla spółki. Najprostszą i najczęściej spotykaną formą wkładu są pieniądze (wkład pieniężny). Wkład może mieć też postać niepieniężną i wtedy nazywany jest aportem.