Musiał Krzysztof J., Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej (PIT) do 31 grudnia 2013 r.

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r. do: 31 grudnia 2013 r.
Autorzy:

Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej (PIT) do 31 grudnia 2013 r.

Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej (PIT) do 31 grudnia 2013 r.

Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej (PIT) do 31 grudnia 2013 r.

Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Ani komandytariusz, ani akcjonariusz nie jest przedsiębiorcą, ale ich dochody w spółce są opodatkowane na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców. Inaczej natomiast wygląda moment powstania przychodu - komplementariusz rozlicza przychody na zasadach ogólnych, tj. - w uproszczeniu - co miesiąc rozlicza uzyskane w tym miesiącu przychody i koszty ich uzyskania. Przychodem akcjonariusza jest zaś dopiero wypłacona dywidenda, która wciąż stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej.

Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej (PIT) do 31 grudnia 2013 r. podatnik podatnik zasady ogólne rodzaj wspólnika rozliczenie podatku na zasadach ogólnych rozliczenie podatku w momencie wypłaty dywidendy księgi rachunkowe akcjonariusz komandytariusz wykonywanie działalności gospodarczej w ramach spółki komandytowo-akcyjnej forma opodatkowania podatek liniowy

Krok: wykonywanie działalności gospodarczej w ramach spółki komandytowo-akcyjnej

Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody z działalności gospodarczej rozumianej jako odrębne źródło przychodów.

Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej, chyba że wspólnicy wybiorą inną formę opodatkowania niż zasady ogólne. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Analogicznie rozlicza się koszty uzyskania.

Krok: forma opodatkowania

Spółka komandytowo-akcyjna umożliwia skorzystanie z dwóch form opodatkowania działalności gospodarczej - niedostępna jest karta podatkowa oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.