Musiał Krzysztof J., Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowej

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 30 kwietnia 2021 r.
Autorzy:

Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowej

Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowej

Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowej

Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Od 1.01.2021 r., z możliwością przesunięcia terminu na 1.05.2021 r., spółki komandytowe mają obowiązek opłacać CIT.

Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowej podatnik podatnik rozliczenie podatku księgi rachunkowe (!) wykonywanie  działalności  gospodarczej  w ramach spółki  komandytowej forma opodatkowania liniowy rodzaj podatku

Krok: (!) wykonywanie działalności gospodarczej w ramach spółki komandytowej

Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody z działalności gospodarczej rozumianej jako odrębne źródło przychodów.

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.).

Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej, chyba że wspólnicy wybiorą inną formę opodatkowania niż zasady ogólne. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Analogicznie rozlicza się koszty uzyskania.

Zasada ta obejmowała wszystkie spółki komandytowe do końca 2020 r. Z dniem 1.01.2021 r. spółki komandytowe zaczęły podlegać pod CIT.

Spółka komandytowa może jednak postanowić, że nowe zasady opodatkowania stosuje się do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od 1.05.2021 r. W takim przypadku spółka komandytowa uzyskuje status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1.05.2021 r.

Przychody z tytułu udziału w spółce kapitałowej od dnia objęcia jej CIT stanowią przychody kapitałowe.

Uwaga! Ryzyko: W rozumieniu przepisów o PIT za działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową:

Krok: forma opodatkowania

Spółka komandytowa umożliwiała skorzystanie z dwóch form opodatkowania działalności gospodarczej – niedostępna jest karta podatkowa oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Zmiana zasad opodatkowania przychodów uzyskiwanych w ramach spółki oznacza, że od momentu objęcia CIT wspólnicy spółek komandytowych utracili możliwość wyboru formy opodatkowania.