Musiał Krzysztof J., Opodatkowanie wspólników w spółce cywilnej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Opodatkowanie wspólników w spółce cywilnej

Opodatkowanie wspólników w spółce cywilnej

Opodatkowanie wspólników w spółce cywilnej

Wspólnicy spółek cywilnych są przedsiębiorcami i - jako tacy - a opłacają podatek dochodowy na zasadach właściwych dla osób wykonujących działalność gospodarczą, ale robią to proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

Opodatkowanie wspólników w spółce cywilnej podatnik podatnik zasady ogólne (!) PKPiR brak ewidencji rozliczenie podatku ewidencja przychodów wybór ksiąg księgi rachunkowe (!) wykonywanie  działalności  gospodarczej  w ramach spółki  cywilnej forma opodatkowania karta podatkowa ryczałt od przychodów ewidencjonowanych podatek liniowy

Krok: (!) wykonywanie działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej

Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, uznaje się za przychody z działalności gospodarczej, rozumianej jako odrębne źródło przychodów.

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.).

Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej, chyba że wspólnicy wybiorą inną formę opodatkowania niż zasady ogólne. W przypadku braku przeciwnego dowodu, przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Analogicznie rozlicza się koszty uzyskania.

Uwaga! Ryzyko: W rozumieniu przepisów o PIT za działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową:

Krok: forma opodatkowania

Spółka cywilna jest jedyną formą wspólnego wykonywania działalności gospodarczej, w której podatnik może wybrać wszystkie cztery formy opodatkowania przewidziane dla działalności gospodarczej.