Opodatkowanie VAT transakcji dotyczących użytkowania wieczystego - OpenLEX

Krywan Tomasz, Opodatkowanie VAT transakcji dotyczących użytkowania wieczystego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Opodatkowanie VAT transakcji dotyczących użytkowania wieczystego

Opodatkowanie VAT transakcji dotyczących użytkowania wieczystego

Opodatkowanie VAT transakcji dotyczących użytkowania wieczystego

Procedura pozwala ustalić, czy dana transakcja dotycząca użytkowania wieczystego podlega opodatkowaniu VAT.

Opodatkowanie VAT transakcji dotyczących użytkowania wieczystego podatnik podatnik (!) czy transakcją  jest zrzeczenie się  prawa użytkowania  wieczystego? transakcja podlega opodatkowaniu VAT zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu podlega opodatkowaniu w ramach dostawy budynku, budowli lub ich części czy transakcją jest oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste? transakcja nie podlega opodatkowaniu VAT dokonywana jest transakcja dotycząca prawa użytkowania wieczystego gruntu czy transakcją jest zbycie prawa użytkowania wieczystego? odpowiedź zależy od charakteru i okoliczności transakcji czy grunt będący przedmiotem użytkowania wieczystego jest zabudowany? czy transakcją jest sprzedaż gruntu dotychczasowemu wieczystemu użytkownikowi? czy transakcją jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: dokonywana jest transakcja dotycząca prawa użytkowania wieczystego gruntu

Użytkowanie wieczyste to specyficzne dla polskiego prawa cywilnego ograniczone prawo rzeczowe. Prawo to polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego i ich związków na okres 99 lat (wyjątkowo krócej, nie mniej jednak niż na 40 lat). Użytkowanie wieczyste regulują przepisy art. 232-243 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) - dalej k.c., oraz art. 27–36 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) - dalej u.g.n.

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów VAT - inaczej niż rzecz się miała do końca kwietnia 2004 r. - oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste podlega opodatkowaniu VAT. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają również transakcje zbycia praw wieczystego użytkowania, jak również podlegać opodatkowaniu VAT mogą inne transakcje związane z prawami wieczystego użytkowania.

Krok: czy transakcją jest oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste?

Od 1 maja 2004 r. oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste stanowi podlegającą opodatkowaniu VAT dostawę towarów (zob. art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm. - dalej u.p.t.u.).