Musiał Krzysztof J., Opodatkowanie przychodów z najmu

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Autorzy:

Opodatkowanie przychodów z najmu

Opodatkowanie przychodów z najmu

Opodatkowanie przychodów z najmu

Uzyskiwane przez osoby fizyczne przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze mogą być opodatkowane w ramach działalności gospodarczej lub poza nią. Jeżeli stanowią one przychód z działalności gospodarczej mogą być opodatkowane według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, a w przypadku najmu prywatnego - według skali podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt może okazać się najbardziej korzystną formą opodatkowania, głównie z uwagi na atrakcyjną stawkę podatkową (8,5%). Należy jednak pamiętać, że - aby skorzystać z tej formy opodatkowania - należy dopełnić określonych obowiązków.

Opodatkowanie przychodów z najmu podatnik podatnik zasady ogólne ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opodatkowanie według skali podatkowej opodatkowanie ryczałtowe opodatkowanie na zasadach właściwych dla działalności gospodarczej sposób opodatkowania opodatkowanie u każdego z podatników opodatkowanie przez jednego z małżonków forma opodatkowania (!) uzyskiwanie  przychodów z najmu (!) źródło  przychodów działalność gospodarcza (!) najem prywatny wynajmujący jest w związku małżeńskim tak nie

Krok: (!) uzyskiwanie przychodów z najmu

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Przez umowę dzierżawy natomiast wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Decydując się na najem, nie można zapominać o związanych z nim obowiązkach podatkowych. Przychody osiągane przez osoby fizyczne z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze (dalej: przychody z najmu), podlegają bowiem opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Należy przy tym pamiętać, że przychodem z najmu może być nie tylko czynsz, ale i inne świadczenia pieniężne otrzymane przez wynajmującego z tytułu zawartej umowy oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przychodem będzie zatem przykładowo wartość pieca gazowego, zamontowanego przez najemców i pozostawionego przez nich w wynajmowanej nieruchomości po wygaśnięciu umowy najmu.

Uwaga! Ryzyko: Organy podatkowe uważają, że w przypadku, gdy z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ponoszenia kosztów mediów, ich kwoty nie zalicza się do przychodów. W przypadku najmu w ramach działalności gospodarczej jednak przyjęło się refakturowanie mediów.

Krok: (!) źródło przychodów

Źródło przychodów ma istotne znaczenie, jeśli chodzi o formę opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu. Przepisy ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) wskazują bowiem najem jako samodzielne źródło przychodu, pod warunkiem, że przedmiot najmu nie stanowi składnika majątku związanego z działalnością gospodarczą. W przypadku istnienia takiego związku mamy do czynienia z przychodem z działalności gospodarczej.

Uwaga! Ryzyko: O tym, czy najem będzie miał charakter prywatny, czy też będzie on stanowił przedmiot działalności gospodarczej decyduje podatnik.