Opodatkowanie podatkiem od sprzedaży detalicznej - OpenLEX

Krywan Tomasz, Opodatkowanie podatkiem od sprzedaży detalicznej

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 września 2016 r. do: 31 grudnia 2016 r.
Autorzy:

Opodatkowanie podatkiem od sprzedaży detalicznej

Opodatkowanie podatkiem od sprzedaży detalicznej

Opodatkowanie podatkiem od sprzedaży detalicznej

Procedura pozwala ustalić, czy w danym miesiącu u danego podmiotu dochodzi do opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej.

Opodatkowanie podatkiem od sprzedaży detalicznej podatnik podatnik w danym miesiącu u podmiotu dochodzi do opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej w danym miesiącu u podmiotu nie dochodzi do opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej istnieje potrzeba ustalenia, czy w danym miesiącu u danego podmiotu dochodzi do opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej czy podmiot jest sprzedawcą detalicznym? czy przychód ze sprzedaży detalicznej w danym miesiącu przekroczył u podmiotu 17 mln zł? tak nie tak nie

Krok: istnieje potrzeba ustalenia, czy w danym miesiącu u danego podmiotu dochodzi do opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej

Z dniem 1 września 2016 r. w Polsce został wprowadzony nowy podatek - podatek od sprzedaży detalicznej. Podatek ten ma charakter miesięczny, tj. do opodatkowania nim dochodzi, jeżeli u danego podmiotu w danym miesiącu spełnione są określone przepisami art. 4 i 6 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1155) - dalej u.p.s. ,warunki opodatkowania.

Krok: czy podmiot jest sprzedawcą detalicznym?

Podatnikami podatku od sprzedaży detalicznej są sprzedawcy detaliczni (zob. art. 4 u.p.s.), tj. osoby fizyczne, osoby prawne, spółki cywilne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej dokonujące sprzedaży detalicznej (zob. art. 3 pkt 4 u.p.s.). Przez sprzedaż detaliczną - w myśl art. 3 pkt 5 u.p.s. - rozumie się dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej:

a) w lokalu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.),

b) poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

– także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej;