Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości Skarbu Państwa - OpenLEX

Liszewski Grzegorz, Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości Skarbu Państwa

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości Skarbu Państwa

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości Skarbu Państwa

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości Skarbu Państwa

W procedurze przedstawiono zasady opodatkowania nieruchomości stanowiących własność lub będących we władaniu Skarbu Państwa lub państwowych jednostek.

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości Skarbu Państwa Skarb Państwa czy jest właścicielem lub posiadaczem gruntu lub obiektu budowlanego? brak obowiązku podatkowego czy grunt lub obiekt budowlany podlega opodatkowaniu? czyją własnością jest przedmiot opodatkowania? własność Skarbu Państwa czy przedmiot opodatkowania znajduje się w samoistnym posiadaniu innego podmiotu? brak obowiązku podatkowego po stronie Skarbu Państwa czy przedmiot opodatkowania znajduje się w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu? czy przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu zależnym innych podmiotów? obowiązek podatkowy ciąży na Skarbie Państwa własność j.s.t. jaki charakter ma posiadanie? posiadanie zależne czy Skarb Państwa dysponuje tytułem prawnym posiadania? czy tytuł prawny pochodzi bezpośrednio od właściciela (j.s.t.)? posiadanie samoistne obowiązek podatkowy ciąży na państwowej jednostce organizacyjnej własność podmiotu innego niż Skarb Państwa lub j.s.t. jaki charakter ma posiadanie? posiadanie zależne nie tak tak nie nie tak tak nie tak nie nie tak nie tak

Krok: Skarb Państwa

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.) - dalej u.p.o.l., obowiązek w podatku od nieruchomości ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które są:

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

3) użytkownikami wieczystymi gruntów,

4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego (z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości), a także gdy posiadanie jest bezumowne.

Skarb Państwa jest osobą prawną, w związku z czym przysługuje mu prawo własności, może być stroną np. umów najmu lub dzierżawy (a więc może też być posiadaczem zależnym nieruchomości lub obiektu budowlanego), można też go uznać za samoistnego posiadacza oraz użytkownika wieczystego.

Skarb Państwa najczęściej działa za pośrednictwem swoich jednostek organizacyjnych. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią jednostki niemające osobowości prawnej (zwykle jednostki budżetowe).

Krok: czy jest właścicielem lub posiadaczem gruntu lub obiektu budowlanego?