Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości posiadaczy zależnych nieruchomości - OpenLEX

Etel Leonard, Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości posiadaczy zależnych nieruchomości

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości posiadaczy zależnych nieruchomości

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości posiadaczy zależnych nieruchomości

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości posiadaczy zależnych nieruchomości

W procedurze przedstawiono zasady opodatkowania posiadaczy zależnych nieruchomości lub obiektów budowlanych.

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości posiadaczy zależnych nieruchomości podatnik podatnik jaki jest tytuł prawny władania? umowa zawarta z trwałym zarządcą umowa zawarta bezpośrednio z właścicielem (SP lub j.s.t.) z kim zawarta? umowa czy posiadacz włada na podstawie tytułu prawnego? czy przedmiot opodatkowania znajduje się w zarządzie Lasów Państwowych lub ANR? obowiązek podatkowy ciąży na jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych oraz jednostkach ANR obowiązek podatkowy ciąży na posiadaczu zależnym tytuł prawny inny niż umowa i decyzja ustanawiająca trwały zarząd trwały zarząd nieruchomość lub obiekt budowlany będące we władaniu posiadacza zależnego obowiązek podatkowy ciąży na trwałym zarządcy czyją własnością jest przedmiot opodatkowania? własność podmiotu innego niż Skarb Państwa lub j.s.t. obowiązek podatkowy ciąży na właścicielu lub samoistnym posiadaczu Własność Skarbu Państwa lub j.s.t. nie tak tak nie

Krok: nieruchomość lub obiekt budowlany będące we władaniu posiadacza zależnego

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.) - dalej u.p.o.l., obowiązek w podatku od nieruchomości ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które są:

– właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

– posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

– użytkownikami wieczystymi gruntów,

– posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego (z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości), a także, gdy posiadanie jest bezumowne.

Co do zasady, posiadacze zależni nie są podatnikami podatku od nieruchomości, choć fakt takiego posiadania może mieć wpływ na stawkę podatku, jaką będzie musiał zastosować podatnik (jeżeli posiadaczem zależnym jest przedsiębiorca). Wyjątkowo ustawodawca dopuszcza możliwość opodatkowania posiadacza zależnego, gdy przedmiotem posiadania jest rzecz będąca własnością Skarbu Państwa lub j.s.t.

Krok: własność podmiotu innego niż Skarb Państwa lub j.s.t.

Jak wcześniej wspomniano, ustawodawca nie przewidział możliwości opodatkowania posiadacza zależnego, jeżeli przedmiotem posiadania jest nieruchomość lub obiekt budowlany stanowiący własność podmiotu „prywatnego”. Podatnikiem nadal pozostanie właściciel lub samoistny posiadacz rzeczy.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Tak więc nie jest możliwe umowne przeniesienie obowiązku podatkowego na posiadacza zależnego.