Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - OpenLEX

Liszewski Grzegorz, Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Procedura obrazuje opodatkowanie gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podatnik podatnik czy jest to grunt pod jeziorem lub zbiornikiem wodnym? grunt opodatkowany najwyższymi stawkami podatku czy zachodzą „względy techniczne”? czy grunt jest związany z budynkiem mieszkalnym? czy podatnik korzysta ze zwolnienia podmiotowego? brak obowiązku zapłaty podatku czy grunt znajduje się w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą? grunt obciążony jest niższymi stawkami podatku grunt czy jest wyłączony z opodatkowania? brak obowiązku podatkowego czy jest zwolniony z podatku? brak obowiązku zapłaty podatku tak nie tak nie tak nie tak nie nie tak tak nie tak nie

Krok: grunt

Podobnie jak w przypadku budynków, także w zakresie opodatkowania gruntów ustawodawca przyjął, że podatkowi od nieruchomości podlega sam fakt władania gruntem. Jeżeli jednak grunt znajduje się w posiadaniu przedsiębiorcy (lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą), a więc potencjalnie może służyć do prowadzenia działalności gospodarczej i przynosić pożytki władającemu, obciążony jest najwyższymi stawkami podatku.

Krok: czy jest wyłączony z opodatkowania?

O opodatkowaniu gruntu w pierwszej kolejności decyduje to, czy został wymieniony wśród ustawowych wyłączeń przedmiotowych. Przez wyłączenie podatkowe należy rozumieć stan faktyczny, który nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.

W podatku od nieruchomości wyłączenia przedmiotowe wymieniono w art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.) - dalej u.p.o.l.