Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - OpenLEX

Etel Leonard, Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Procedura obrazuje opodatkowanie budynków (lub ich części) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podatnik podatnik czy jest to budynek mieszkalny? czy zachodzą „względy techniczne”? budynek obciążony najniższymi stawkami podatku budynek częściowo obciążony najwyższymi stawkami podatku czy w budynku są pomieszczenia zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej czy podatnik jest podmiotem zwolniony z podatku? brak obowiązku zapłaty podatku czy budynek znajduje się w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą? budynek obciążony jest niższymi stawkami podatku budynek budynek obciążony najwyższymi stawkami podatku czy jest wyłączony z opodatkowania? brak obowiązku podatkowego czy jest zwolniony z podatku? brak obowiązku zapłaty podatku tak nie tak nie tak nie tak nie nie tak tak nie tak nie

Krok: budynek

Podatek od nieruchomości jest daniną majątkową - istnienie obowiązku w tym podatku uzależnione jest wyłącznie od faktu władania majątkiem. Dla istnienia obowiązku podatkowego nie ma już znaczenia to, czy majątek przynosi jakiekolwiek korzyści władającemu. Potencjalna możliwość osiągnięcia korzyści z majątku ma natomiast wpływ na wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości, jako że najwyższe stawki podatku przewidziano dla przedmiotów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obiekt budowlany opodatkowany jest jako budynek, gdy wyczerpuje wszystkie znamiona budynku opisane w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.) - dalej u.p.o.l.:

1) jest obiektem budowlanym w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,

2) jest trwale związany z gruntem,

3) jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych,

4) posiada fundamenty,

5) posiada dach.

Krok: czy jest wyłączony z opodatkowania?

O opodatkowaniu obiektu w pierwszej kolejności decyduje to, czy został wymieniony wśród ustawowych wyłączeń przedmiotowych. Przez wyłączenie podatkowe należy rozumieć stan faktyczny, który nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.

W podatku od nieruchomości wyłączenia przedmiotowe wymieniono w art. 2 ust. 2 i 3 u.p.o.l.