Opodatkowanie działalności nieewidencjonowanej - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Opodatkowanie działalności nieewidencjonowanej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Opodatkowanie działalności nieewidencjonowanej

Opodatkowanie działalności nieewidencjonowanej

Opodatkowanie działalności nieewidencjonowanej

W ramach pakietu ustaw składających się na Konstytucję Biznesu ustawodawca wprowadził działalność nieewidencjonowaną. Osoby wykonujące taką działalność wykonują działalność zarobkową w sposób zorganizowany i ciągły, co oznacza, że spełniają warunki do uznania ich za przedsiębiorców. Mimo to jednak przychody z takiej działalności są przypisane przez ustawodawcę do innych źródeł przychodu. Jednocześnie przekroczenie przez podatnika limitu przychodów będzie oznaczać, że przychody zmienią źródło na działalność gospodarczą.

Opodatkowanie działalności nieewidencjonowanej podatnik podatnik (!) przychody  z innych źródeł przychody z działalności gospodarczej wykonanie działalności zarobkowej we własnym imieniu (!) działalność  w niewielkim  rozmiarze (!) działalność  nieewidencjonowana działalność gospodarcza przekroczenie limitu przychodów brak wpisu do CEIDG dokonanie wpisu do CEIDG tak nie

Krok: wykonanie działalności zarobkowej we własnym imieniu

Zarówno działalność gospodarcza, jak i działalność nieewidencjonowana ma zarobkowy charakter i jest prowadzona we własnym imieniu (samodzielnie).

Krok: (!) działalność w niewielkim rozmiarze

Co do zasady, wykonywanie działalności zarobkowej we własnym imieniu wymaga spełnienia dodatkowych wymogów, w tym przede wszystkim rejestracji – kto nie dopełni tego obowiązku, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny (zob. art. 601 ustawy z 20.05.1971 r. - Kodeks wykroczeń, Dz.U. z 2021 r. poz. 2008 ze zm.).

Jeżeli jednak działalność jest prowadzona w niewielkim rozmiarze, to podatnik ma wybór – może dokonać wpisu do CEIDG i wykonywać działalność gospodarczą lub poprzestać na działalności nieewidencjonowanej.

Przez przychód należny rozumie się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Uwaga! Ryzyko: Działalność w niewielkim rozmiarze to działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. W 2021 r. limit wynosi 1400 zł (w 2020 r. wynosił 1300 zł).