Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Opodatkowanie dochodów z obrotu walutami wirtualnymi

Opodatkowanie dochodów z obrotu walutami wirtualnymi

Opodatkowanie dochodów z obrotu walutami wirtualnymi

Procedura wskazuje obowiązujące od 1.01.2019 r. zasady opodatkowania dochodów z obrotu walutami wirtualnymi.

Krok: podatnik uzyskuje przychody z obrotu walutami wirtualnymi

Od kilku lat można zaobserwować dynamiczny rozwój walut wirtualnych (tzw. kryptowalut). Jednocześnie obecnie w ustawach o podatku dochodowym nie ma przepisów uwzględniających specyfikę transakcji z użyciem tych walut. Skutkiem tego jest wiele wątpliwości interpretacyjnych dotyczących opodatkowania dochodów z obrotu walutami wirtualnymi, w szczególnie w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z dniem 1.01.2019 r. stan prawny w tym zakresie uległ zmianie, gdyż do ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) - dalej u.p.d.o.f. (jak również do ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm. - dalej u.p.d.o.p.) zostały dodane przepisy kompleksowo regulujące kwestie opodatkowania dochodów uzyskanych z obrotu walutami wirtualnymi.

Krok: czy przychody z obrotu walutami wirtualnymi stanowią przychody z kapitałów pieniężnych?

Z nowych przepisów wynika, że na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z obrotu walutami wirtualnymi stanowią przychody z kapitałów pieniężnych (zob. dodany art. 17 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.f.). Co do zasady, jest tak również, jeżeli podatnik osiąga te przychody w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wyjątek dotyczy podatników prowadzących działalność o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.) - dalej u.p.p.p.f.t., u których przychody z obrotu walutami wirtualnymi stanowią jednak przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (zob. dodany art. 17 ust. 1g u.p.d.o.f.). Do podatników takich należą m.in.: podatnicy prowadzący giełdy walut wirtualnych czy kantory walut wirtualnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację