Kowalska Aneta, Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 21 sierpnia 2019 r.
Autorzy:

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Procedura ma na celu pokazanie postępowania w zakresie ustalania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa udzielenie pełnomocnictwa złożenie pełnomocnictwa (!) ustalenie  zakresu sprawy czy podlega opłacie? obowiązek zapłaty czy jest zwolnienie podmiotowe? czy jest zwolnienie przedmiotowe? wpłata opłaty skarbowej złożenie dowodu uiszczenia opłaty brak obowiązku zapłaty tak (zarówno pełnomocnik i mocodawca) nie (zarówno pełnomocnik i mocodawca) tak, lecz wyłącznie jedna strona czynności nie tak dokument złożony w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym inny zakres sprawy tak nie

Krok: udzielenie pełnomocnictwa

Ustawa o opłacie skarbowej nie zawiera legalnych definicji pojęć, tj. pełnomocnictwo (prokura). W związku z tym należy odnieść się w tym zakresie do właściwych przepisów prawa materialnego, na podstawie których udziela się pełnomocnictwa (prokury). W szczególności należy mieć na względzie przepisy ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.) - dalej o.p.

Zob. pismo Ministerstwa Finansów - Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych z 4.10.2011 r., PL/LM/835/47/EOB/2011/140, "Biuletyn Skarbowy" 2011/6, s. 29.

Krok: złożenie pełnomocnictwa

Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Samo sporządzenie tego dokumentu - udzielenie pełnomocnictwa - nie podlega opłacie skarbowej.

Zob. wyroki:

– WSA w Bydgoszczy z 27.11.2007 r., I SA/Bd 646/07,

– WSA w Gliwicach z 2.04.2008 r., I SA/Gl 37/08.