Korus Paweł, Opłacanie pisma procesowego w sprawach z zakresu prawa pracy

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 12 listopada 2020 r. do: 27 września 2023 r.
Autorzy:

Opłacanie pisma procesowego w sprawach z zakresu prawa pracy

Opłacanie pisma procesowego w sprawach z zakresu prawa pracy

Opłacanie pisma procesowego w sprawach z zakresu prawa pracy

Czynności przewodniczącego dotyczące opłacania pisma procesowego może wykonywać także referendarz sądowy (art. 1305 k.p.c.).

Opłacanie pisma procesowego w sprawach z zakresu prawa pracy sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający zwrot wniosku nadanie pismu dalszego biegu badanie formalne wniosku usuwanie braków formalnych wniosku czy opłata jest prawidłowa? po upływie terminu otrzymanie potwierdzenia możliwy przebieg postępowania otrzymanie pisma badanie czy pismo zostało należycie opłacone czy strona wnosiła o zwolnienie od opłaty? wezwanie do uiszczenia opłaty zwrot pisma zwolnienie od opłaty oddalenie wniosku możliwy sposób rozstrzygnięcia rozpoznanie wniosku o zwolnienie od opłaty strona strona otrzymanie wezwania uiszczenie opłaty wniesienie pisma procesowego podlegającego opłacie do dnia upływu terminu nie spełnia wymagań spełnia wymagania braki nieusunięte braki usunięte nie tak nienależycie opłacone należycie opłacone nie tak

Krok: wniesienie pisma procesowego podlegającego opłacie

Pisma podlegające opłacie zostały wymienione w art. 3 u.k.s.c. W poszczególnych przepisach ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych doprecyzowano wysokość opłat.

Pisma wnoszone przez kilka osób co do zasady podlegają jednej opłacie. Tylko współuczestnicy formalni uiszczają opłatę oddzielnie, stosownie do swojego roszczenia lub zobowiązania (art. 4 ust. 1 u.k.s.c.).

Pojęcie strony, według przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, jest szersze niż według przepisów kodeksu postępowania cywilnego, i obejmuje każdą osobę uczestniczącą w postępowaniu, w tym interwenienta ubocznego (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2003 r., III CZP 20/03, OSNC 2004, nr 2, poz. 16), świadka, biegłego oraz tłumacza (art. 7 ust. 1 u.k.s.c.).

Zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 35 ust. 1 u.k.s.c. pracownik wnoszący powództwo nie ma obowiązku uiszczać kosztów sądowych (czyli m.in. opłat - art. 2 ust. 1 u.k.s.c.) w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50.000 zł. Jeżeli wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 zł pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową.

W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50.000 zł pracodawca uiszcza opłatę podstawową w kwocie 30 zł od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Istotne jest podkreślenie, że art. 35 ust. 1 u.k.s.c. dotyczy wartości przedmiotu sporu, a nie wartości przedmiotu zaskarżenia. W konsekwencji w sprawie z zakresu prawa pracy, w której wartość przedmiotu sporu przekracza 50.000 zł, pobiera się opłatę stosunkową od apelacji liczoną od wartości przedmiotu zaskarżenia, nawet jeżeli wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 50.000 zł (zob. uchwała SN z dnia 11 września 2007 r., II PZP 5/07, OSNP 2008, nr 1–2, poz. 2).

Krok: otrzymanie pisma

Każde pismo procesowe podlegające opłacie powinno zawierać jako dowód uiszczenia opłaty. Sposoby uiszczania opłat sądowych oraz dowody ich uiszczenia określają przepisy §4-8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych z dnia 21 marca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 408.

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:

1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

11) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron;

2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

W każdym piśmie należy podać wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna. (art. 1261 k.p.c.).