Niewiadomski Zygmunt, Opiniowanie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 16 października 2023 r.
Autorzy:

Opiniowanie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia

Opiniowanie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia

Opiniowanie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia

Artykuł 77 ust. 1 pkt 2 u.o.i.ś. przewiduje dla decyzji enumeratywnie wymienionych w tym punkcie, obowiązek zasięgnięcia opinii w sprawie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia, właściwych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ustawodawca rozszerza katalog organów opiniujących. Zgodnie z treścią art. 77 ust. 1 pkt 3 u.o.i.ś., dla przedsięwzięć kwalifikowanych jako instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego, organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej, do wydania której niezbędne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, zobligowany jest zasięgnąć opinii organu ochrony środowiska właściwego do wydania pozwolenia środowiskowego.

Tak samo jak w przypadku uzgodnienia, opiniowanie ma charakter akcesoryjny w odniesieniu do postępowania głównego jakim jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia (DUŚ). Opiniowanie jest niewiążącą formą współdziałania organów administracji publicznej w procesie rozstrzygania w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.

Opiniowanie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia organ opiniujący organ opiniujący badanie dopuszczalności wszczęcia postępowania sformułowanie opinii merytoryczne badanie wniosku ustalenie stron postępowania odmowa wszczęcia postępowania badanie właściwości organu przekazanie według właściwości badanie wymogów formalnych wniosku pozostawienie wniosku bez rozpoznania zawiadomienie stron postępowania ws. wydania DUŚ o treści stanowiska organu opiniującego przedłożenie rozstrzygnięcia ws. zaopiniowania warunków realizacji przedsięwzięcia odebranie wniosku strony postępowania głównego strony postępowania głównego odebranie stanowiska organu opiniującego odebranie zawiadomienia organ właściwy do wydania DUŚ organ właściwy do wydania DUŚ odebranie rozstrzygnięcia ws. zaopiniowania warunków realizacji przedsięwzięcia przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji środowiskowej wniesienie wniosku o zaopiniowanie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia zawiadomienie stron postępowania ws. wydania DUŚ zapoznanie się z opinią dopuszczalne niedopuszczalne niewłaściwy właściwy nie spełnia spełnia

Krok: przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji środowiskowej

W przypadku, kiedy jest przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć wymagających decyzji wymienionych w art. 77 ust. 1 pkt 2 oraz 3 u.o.i.ś., organ właściwy do jej wydania zobligowany jest uzyskać opinię w sprawie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia. Obowiązek uzyskania opinii dotyczy m. in. strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. poz. 1265).

Krok: wniesienie wniosku o zaopiniowanie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia

Załącznikami do wniosku o wydanie opinii jest wniosek o wydanie decyzji środowiskowej oraz raport oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Pozostałe załączniki określa art. 77 ust. 2 u.o.i.ś.