Dauter Bogusław, Opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 31 maja 2019 r.
Autorzy:

Opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej

Opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej

Ustanowiony w ramach prawa pomocy pełnomocnik, następnie wyznaczony przez właściwą okręgową radę adwokacką, radę okręgowej izby radców prawnych, Krajową Radę Doradców Podatkowych lub Krajową Radę Rzeczników Patentowych, jeżeli uzna, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające sporządzenie skargi kasacyjnej, może sporządzić opinię o braku podstaw do jej wniesienia i złożyć ją w sądzie w terminie do wniesienia skargi kasacyjnej wraz z odpisem dla strony, dla której został ustanowiony. Opinia ta w dalszej kolejności podlega ocenie przez wsa, który w razie stwierdzenia, że nie została ona sporządzona z zachowaniem zasad należytej staranności, zawiadamia o tym właściwą radę, która następnie wyznacza stronie innego pełnomocnika.

Przepis ten nie ma zastosowania do postępowań sądowych wszczętych przed 15.08.2015 r.

Z dniem 31 maja 2019 r. wraz z wejściem w życie art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 183 ze zm.), a także ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 934), które wprowadzają informatyzację postępowania sądowoadministracyjnego, pełnomocnik taki może wnieść opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w formie dokumentu elektronicznego.

Opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej skarżący skarżący odebranie odpisu opinii wyznaczony inny pełnomocnik wyznaczony inny pełnomocnik sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej czy istnieją podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej? otrzymanie informacji o wyznaczeniu na pełnomocnika organ właściwego samorządu zawodowego organ właściwego samorządu zawodowego wyznaczenie innego pełnomocnika otrzymanie postanowienia pełnomocnik z urzędu pełnomocnik z urzędu sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wsa referendarz sądowy przewodniczący skład orzekający wsa referendarz sądowy przewodniczący skład orzekający wyznaczenie pełnomocnika z urzędu doręczenie odpisu opinii skierowanie opinii do oceny, czy została ona sporządzona z zachowaniem zasad należytej staranności dokonanie wstępnej oceny, czy opinia została sporządzona z zachowaniem zasad należytej staranności otrzymanie opinii zawiadomienie właściwego organu samorządu zawodowego, że opinia nie została sporządzona z zachowaniem zasad należytej staranności stwierdzenie, że opinia nie została sporządzona z zachowaniem zasad należytej staranności dokonanie oceny, czy opinia została sporządzona z zachowaniem zasad należytej staranności na posiedzeniu niejawnym zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu nie tak nie tak tak nie

Krok: wyznaczenie pełnomocnika z urzędu

W terminie czternastu dni od dnia doręczenia przez sąd postanowienia o przyznaniu prawa pomocy, właściwa okręgowa rada adwokacka, rada okręgowej izby radców prawnych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych lub Krajowa Rada Rzeczników Patentowych wyznacza pełnomocnika, zawiadamiając go o tym niezwłocznie oraz sąd.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika po wydaniu orzeczenia, od którego przysługuje skarga kasacyjna, właściwa rada informuje również niezwłocznie sąd o dacie zawiadomienia pełnomocnika o jego wyznaczeniu.

Krok: sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej

W sytuacji, gdy pełnomocnik wyznaczony przez organ właściwego samorządu zawodowego na podstawie art. 253 § 2 p.p.s.a. nie stwierdza podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, sporządza opinię o braku podstaw do jej wniesienia wraz z odpisem dla strony, dla której został ustanowiony. Opinię tę pełnomocnik składa w sądzie w terminie do wniesienia skargi kasacyjnej. Wraz z wykonaniem tej czynności ustaje obowiązek udzielenia pomocy prawnej spoczywający na wyznaczonym pełnomocniku.

Rozwiązanie zawarte w powołanym przepisie, ma przede wszystkim na celu utrudniać wnoszenie niedopuszczalnych lub oczywiście bezzasadnych skarg kasacyjnych (por. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2000 r., III CZP 14/00, OSNC 2001, Nr 2, poz. 1).

Z dniem 31 maja 2019 r. pełnomocnik taki może wnieść opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w formie dokumentu elektronicznego do elektronicznej skrzynki podawczej sądu. Opisany warunek nie zostanie spełniony w przypadku wysłania takiego pisma do sądu na jego adres elektroniczny (adres e-mail). Pismo takie, oprócz wymogów formalnych pisma w postaci papierowej, musi zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Jeżeli jest ono pierwszym pismem procesowym strony, należy podać numer odpowiedniego identyfikatora, tj. numer PESEL - w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - numer KRS, REGON lub NIP. Datą wniesienia pisma jest określona w urzędowym poświadczeniu odbioru data wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego sądu (art. 83 § 5 p.p.s.a.) (szerzej zob. procedura: Wniesienie pisma procesowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej).