Opieka transgraniczna - warunki uzyskania zwrotu kosztów przez pacjenta - OpenLEX

Kosiorek Aleksandra, Opieka transgraniczna - warunki uzyskania zwrotu kosztów przez pacjenta

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 września 2020 r.
Autorzy:

Opieka transgraniczna - warunki uzyskania zwrotu kosztów przez pacjenta

Opieka transgraniczna - warunki uzyskania zwrotu kosztów przez pacjenta

Opieka transgraniczna - warunki uzyskania zwrotu kosztów przez pacjenta

Niniejsza procedura prezentuje szczegółowo warunki, jakie musi spełnić pacjent, który ma zamiar wystąpić z wnioskiem do Narodowego Funduszu Zdrowia o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym niż Polska kraju członkowskim Unii Europejskiej, tzw. świadczeń transgranicznych. Poszczególne warunki uzależnione są od rodzaju świadczeń udzielonych danemu pacjentowi. Niespełnienie przez pacjenta przedstawionych warunków skutkuje, zgodnie z treścią art. 42d ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1398) - dalej u.ś.o.z. - wydaniem przez Prezesa NFZ decyzji administracyjnej o odmowie zwrotu kosztów.

Opieka transgraniczna - warunki uzyskania zwrotu kosztów przez pacjenta prezes nfz prezes nfz decyzja w sprawie wniosku odebranie wniosku pacjent pacjent program zdrowotny wysłanie wniosku świadczenie objęte uprzednią zgodą NFZ leki, środki spożywcze wyroby medyczne przygotowanie wniosku wraz z załącznikami decyzja pacjenta o wystąpieniu z wnioskiem rodzaj świadczenia, którego dotyczy wniosek świadczenia gwarantowane leczenie uzdrowiskowe program lekowy

Krok: decyzja pacjenta o wystąpieniu z wnioskiem

Z wnioskiem o zwrot kosztów może wystąpić pacjent, któremu na terenie innego niż Polska kraju członkowskiego UE udzielone zostało świadczenie bądź świadczenia opieki zdrowotnej, które należą do koszyka świadczeń gwarantowanych w Polsce. Zgodnie z art. 42b ust. 2 u.ś.o.z., zwrot kosztów nie dotyczy świadczeń z zakresu:

a) obowiązkowych szczepień ochronnych;

b) opieki długoterminowej, jeżeli jej celem jest wspieranie osób potrzebujących pomocy w zakresie wykonywania rutynowych czynności życia codziennego;

c) przydziału i dostępu do narządów przeznaczonych do przeszczepów, obejmujących czynności, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1405 oraz z 2020 r. poz. 567)

Krok: rodzaj świadczenia, którego dotyczy wniosek

W celu uzyskania zwrotu kosztów świadczeń transgranicznych, pacjent zobowiązany jest do spełnienia określonych warunków, których zakres uzależniony jest od rodzaju udzielanych świadczeń.