Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 22 lutego 2016 r.
Autorzy:

Okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony - przepisy przejściowe

Okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony - przepisy przejściowe

Okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony - przepisy przejściowe

Nowelizacja kodeksu pracy wprowadzona ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220) - dalej u.z.k.p. - dotycząca umów na czas określony, która weszła w życie w dniu 22 lutego 2016 r., odnosi skutek również względem umów terminowych, które trwają w dniu wejścia w życie nowych przepisów. Zawarte w ustawie zmieniającej kodeks pracy przepisy przejściowe regulują zasady wypowiadania takich umów oraz określają, jaki okres wypowiedzenia będzie obowiązywał w przypadku wypowiedzenia, dokonanego zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika, wskazanej umowy na czas określony

Krok: umowa o pracę na czas określony trwająca w dniu 22 lutego 2016 r.

Umowy o pracę na czas określony, które trwały w dniu 22 lutego 2016 r., w zakresie określonym przez przepisy przejściowe u.z.k.p., podlegają nowym regulacjom. Do części umów zastosowanie znajdą nowe regulacje dotyczące długości okresu wypowiedzenia, jaki będzie obowiązywał strony umowy.

Krok: badanie stanu umowy

Do oceny, jakie przepisy należy stosować przy wypowiadaniu umów o pracę na czas określony trwających w dniu 22 lutego 2016 r., konieczne jest w pierwszym kroku dokonanie oceny tego, czy umowa taka przed dniem wejścia w życie zmian została wypowiedziana (przez którąkolwiek ze stron), czy też żadna ze stron umowy nie złożyła oświadczenia o jej wypowiedzeniu.