Niewiadomski Zygmunt, Określenie przesłanek dopuszczalności ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia w przypadku, kiedy została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 25 października 2019 r.
Autorzy:

Określenie przesłanek dopuszczalności ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia w przypadku, kiedy została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia

Określenie przesłanek dopuszczalności ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia w przypadku, kiedy została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia

Określenie przesłanek dopuszczalności ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia w przypadku, kiedy została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia

Organ administracyjny formułując środowiskowe uwarunkowania realizacji planowanego przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, winien przeanalizować wyniki postępowania w sprawie OOŚ. Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej procedury mają posłużyć organowi do wydania właściwego rozstrzygnięcia (por. B. Rakoczy, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Warszawa 2010, s. 229–230).

Ustawodawca formułuje negatywne przesłanki odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji planowanego przedsięwzięcia. Spełnienie którejkolwiek z tych przesłanek obliguje organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej do odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji planowanego przedsięwzięcia.

organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej czy zachodzą przesłanki uchylenia zakazu realizacji przedsięwzięcia znacząco negatywnie oddziałującego na obszar Natura 2000? analiza wyników postępowania transgranicznego czy zachodzą przesłanki uchylenia zakazu realizacji przedsięwzięcia mogącego spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych, o których mowa w art. 81 ust. 3 u.o.i.ś.? analiza ustaleń zawartych w raporcie oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia analiza wyników postępowania z udziałem społeczeństwa ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia zakończenie postępowania wyjaśniającego czy lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z obowiązującym planem miejscowym? odmowa ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia czy z treści uzgodnień i opinii wynika dopuszczalność realizacji przedsięwzięcia? czy wnioskodawca wyraża zgodę na realizację przedsięwzięcia w wariancie wskazanym przez organ administracyjny? nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak

Krok: zakończenie postępowania wyjaśniającego

Organ administracyjny prowadząc postępowanie w sprawie indywidualnej z zakresu administracji publicznej, co dotyczy także postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej, zobligowany jest przeprowadzić postępowanie dowodowe (wyjaśniające) w zgodzie z zasadą prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.). Zasada prawdy obiektywnej obliguje organ administracyjny do wyjaśnienia wszystkich okoliczności niezbędnych do załatwienia sprawy, w tym przypadku do wydania decyzji środowiskowej.

Krok: czy lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z obowiązującym planem miejscowym?

Z treści art. 80 ust. 2 ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wynika, że obowiązek stwierdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, powstaje po stronie organu administracji wydającego decyzję środowiskową, jeżeli plan ten został uchwalony. (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2016 r., II OSK 2749/14, LEX nr 2118258).

Przepis art. 80 ust. 2 ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w zdaniu pierwszym zawiera normę, która wprowadza podstawowe kryterium oceny zamierzeń strony ubiegającej się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wobec tego, jeżeli plan miejscowy nie przewiduje przeznaczenia terenu pod określone przedsięwzięcie, to organ ma obowiązek, wobec braku zgodności przedsięwzięcia z planem, wydać decyzję odmowną, bez dalszego badania rzeczywistego wpływu planowanej działalności na środowisko (teza wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2014 r., II SA/Wr 48/14, LEX nr 1465548).

„Organ, dokonując oceny zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obowiązany jest do szczegółowej analizy wszystkich postanowień planu mających zastosowanie do konkretnej inwestycji, co oznacza, że nie jest wystarczające lakoniczne, jednozdaniowe i arbitralne stwierdzenie, iż taka zgodność ma miejsce w sprawie. Obiekty pomocnicze i infrastruktura techniczna przewidziane w ramach określonego celu podstawowego winny pozostawać z nim w związku i nie mogą powodować faktycznej zmiany przeznaczenia danej jednostki urbanistycznej. W żadnym razie wątpliwości w tym zakresie nie można jednak interpretować na niekorzyść podmiotu zainteresowanego realizacją konkretnego przedsięwzięcia” (vide M. Nowicki, Glosa do wyroku NSA z dnia 9 lutego 2011 r., II OSK 238/10, teza 3, ZNSA 2011, nr 5, poz. 177, 139855/3 oraz teza wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 23 grudnia 2013 r., II SA/Ol 984/13, LEX nr 1414047).

Artykuł 80 ust. 2 ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko obliguje organ wydający decyzję do stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z planem miejscowym, nie zaś z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, co wynika z charakteru studium, które nie jest aktem prawa miejscowego (art. 9 ust. 5 u.p.z.p.), nie może stanowić podstawy wydawania decyzji o administracyjnej i ma znaczenie tylko przy sporządzaniu planu miejscowego. (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r., II OSK 2176/15, LEX nr 2083437).

Ustawodawca dopuszcza jednak wydanie pozytywnej decyzji środowiskowej mimo niezgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z obowiązującym planem miejscowym dla przedsięwzięć enumeratywnie wymienionych w treści art. 80 ust. 2 u.o.i.ś. Katalog tego rodzaju przedsięwzięć ma charakter zamknięty.