Ziółkowski Paweł, Określanie osób uprawnionych do pobierania świadczeń z ZFŚS

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 27 sierpnia 2013 r.
Autorzy:

Określanie osób uprawnionych do pobierania świadczeń z ZFŚS

Określanie osób uprawnionych do pobierania świadczeń z ZFŚS

Określanie osób uprawnionych do pobierania świadczeń z ZFŚS

Katalog osób uprawnionych do świadczeń sfinansowanych ze środków ZFŚS, to jedno z podstawowych zagadnień związanych z tym funduszem.

Jak w regulaminie określić katalog osób uprawnionych?

1. W regulaminie ZFŚS można wskazać dowolne osoby uprawnione.

2. Ustawowy katalog osób uprawnionych jest nieprecyzyjny i wymaga doprecyzowania w regulaminie ZFŚS.

3. Osoba uprawniona, to osoba, która może starać się o świadczenia, ale faktyczne uzyskanie świadczeń może wymagać spełnienia dodatkowych warunków, a dodatkowo zależy od uznania pracodawcy.

Określanie osób uprawnionych do pobierania świadczeń z ZFŚS pracodawca pracodawca rodziny emerytów i rencistów określenie katalogu osób uprawnionych do świadczeń ZFŚS katalog dobrowolny osób uprawnionych jakie osoby mogą być uprawnione do korzystania ze świadczeń ZFŚS? tworzenie regulaminu ZFŚS katalog ustawowy osób uprawnionych pracownicy rodziny pracowników emeryci i renciści obligatoryjnie obligatoryjnie obligatoryjnie obligatoryjnie

Krok: tworzenie regulaminu ZFŚS

Chcąc prowadzić ZFŚS należy stworzyć jego regulamin. Tworzy się go w porozumieniu ze związkami zawodowymi, a gdy u pracodawcy nie ma organizacji związkowych - z przedstawicielem załogi.

Jednym z niezbędnych elementów regulaminu ZFŚS jest określenie katalogu osób uprawnionych.

Ważne!

W regulaminie ZFŚS należy doprecyzować katalog ustawowy osób uprawnionych oraz można wskazać osoby uprawnione spoza tego katalogu.

Krok: jakie osoby mogą być uprawnione do korzystania ze świadczeń ZFŚS?

W zakresie osób uprawnionych możemy mieć do czynienia z osobami objętymi katalogiem ustawowym (wymienionymi wprost w ustawie) lub uprawnionymi do świadczeń na mocy regulaminu ZFŚS (katalog dobrowolny).