Kostrzewa Piotr, Okres zasiłkowy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Okres zasiłkowy

Okres zasiłkowy

Okres zasiłkowy

Okres zasiłkowy płatnik składek zasiłków płatnik składek zasiłków odebranie informacji o niezdolności do pracy czy ubezpieczony ma prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego? czy ubezpieczony posiada wymagany okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego? ubezpieczony nie ma prawa do zasiłku chorobowego ubezpieczony ma prawo do zasiłku chorobowego czy niezdolność do pracy spowodowana jest gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży? okres zasiłkowy wynosi 182 dni okres zasiłkowy wynosi 270 dni ubezpieczony ubezpieczony przekazanie informacji o niezdolności niezdolność ubezpieczonego do pracy wskutek choroby nie tak nie tak nie tak

Krok: niezdolność ubezpieczonego do pracy wskutek choroby

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy wskutek choroby. Dla potrzeb u.s.o.z. na równi z niezdolnością do pracy traktuje się niemożność wykonywania pracy będącą następstwem:

a) decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

b) przebywania w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego lub stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych,

c) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów,

d) wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zasadniczo niezdolność do pracy musi wystąpić w okresie, w którym ubezpieczony jest objęty ubezpieczeniami chorobowym. Wyjątkowo, po spełnieniu warunków określonych w art. 7 u.ś.p., zasiłek choroby może przysługiwać również z tytułu niezdolności do pracy, która wystąpiła już po ustaniu ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania pracy, ale okres ten ograniczony jest w czasie. Maksymalny okres, w którym ubezpieczony ma prawo do zasiłku chorobowego jest określany mianem okresu zasiłkowego.

Krok: czy ubezpieczony ma prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego?

Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje:

1) absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,

2) jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,

3) ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,

4) posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji,

5) funkcjonariuszom Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy na podstawie art. 165 ust. 7 i art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.) i stali się pracownikami w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej .

W powyższych przypadkach nie jest zatem konieczne ustalanie, czy ubezpieczony posiada wymagany przez u.ś.p. okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego zwany potocznie „okresem wyczekiwania”.

Ważne!

Do okresu co najmniej 10-letniego okresu obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego zalicza się również okresy obowiązkowego ubezpieczenia społecznego przebyte przed dniem 1 stycznia 1999 r., które uprawniało do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, niezależnie od tego, jak długo trwały przerwy między tymi okresami. W przedmiotowym okresie nie uwzględnia się natomiast okresów urlopu wychowawczego oraz okresów urlopu bezpłatnego.