Okres rozliczeniowy zmniejszenia kwoty podatku naliczonego przez nabywcę towaru lub usługi - OpenLEX

Krywan Tomasz, Okres rozliczeniowy zmniejszenia kwoty podatku naliczonego przez nabywcę towaru lub usługi

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Okres rozliczeniowy zmniejszenia kwoty podatku naliczonego przez nabywcę towaru lub usługi

Okres rozliczeniowy zmniejszenia kwoty podatku naliczonego przez nabywcę towaru lub usługi

Okres rozliczeniowy zmniejszenia kwoty podatku naliczonego przez nabywcę towaru lub usługi

Procedura wskazuje okres, w którym nabywca towaru lub usługi obowiązany jest zmniejszyć kwotę podatku naliczonego w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze.

Okres rozliczeniowy zmniejszenia kwoty podatku naliczonego przez nabywcę towaru lub usługi nabywca towarów lub usług nabywca towarów lub usług kwotę podatku naliczonego należy zmniejszyć w miesiącu/kwartale otrzymania faktury korygującej kwotę podatku naliczonego należy zmniejszyć w miesiącu/kwartale spełnienia warunków uzgodnienia obniżenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku wykazanego na fakturze zmniejszoną kwotę podatku naliczonego należy uwzględnić w miesiącu/kwartale odliczenia podatku naliczonego doszło do obniżenia podstawy opodatkowania lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze czy VAT, którego dotyczy obniżenie podstawy opodatkowania lub pomyłka, został już odliczony? czy obniżenie podstawy opodatkowania lub pomyłka zostały udokumentowane fakturą korygującą w postaci ustrukturyzowanej przesłanej do nabywcy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur? tak nie nie tak

Krok: doszło do obniżenia podstawy opodatkowania lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze

W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) – dalej u.p.t.u., lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14 u.p.t.u., nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku. Okres, w którym powinien tego dokonać, określają przepisy art. 86 ust. 19 i 19d u.p.t.u.

Krok: kwotę podatku naliczonego należy zmniejszyć w miesiącu/kwartale spełnienia warunków uzgodnienia obniżenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku wykazanego na fakturze

Z art. 86 ust. 19a zdanie pierwsze i drugie u.p.t.u. wynika, że w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13 u.p.t.u., lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14 u.p.t.u., nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług lub kwoty podatku wykazanego na fakturze zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego te warunki zostały spełnione. W przypadku gdy warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług lub kwoty podatku wykazanego na fakturze zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym te warunki zostały uzgodnione, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki te zostały spełnione.

Wyróżnienie tych dwóch przypadków jest w istocie zbędne. W obu bowiem przypadkach okresem rozliczeniowym dokonania zmniejszenia jest bowiem w istocie okres rozliczeniowy, w którym spełnione zostały warunki obniżenia podstawy opodatkowania.