Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych

Okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych

Okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych

Procedura pozwala ustalić, jaki jest minimalny okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.

Krok: podatnik chce ustalić minimalny okres amortyzacji WNiP

Wartości niematerialne i prawne są najczęściej amortyzowane według stawek indywidualnie ustalonych przez podatników (wyjątek dotyczy własnościowych spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych, spółdzielczych praw do lokali użytkowych oraz praw do domów jednorodzinnych w spółdzielniach mieszkaniowych, w których przypadku odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5% - zob. art. 16m ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.p.). Stawki te podatnicy ustalają dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych (zob. art. 16m ust. 3 u.p.d.o.p.).

Podatnicy nie mają jednak całkowitej swobody w ustalaniu stawek amortyzacyjnych dla wartości niematerialnych i prawnych. Ich okres amortyzacji nie może być bowiem krótszy niż wynikający z przepisów art. 16m ust. 12 u.p.d.o.p.

Krok: czy WNiP jest własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawa do lokalu użytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej?

Nie wszystkie wartości niematerialne i prawne mogą być amortyzowane według stawek amortyzacyjnych indywidualnie ustalonych. Wyjątek dotyczy:

1) własnościowych spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych,

2) spółdzielczych praw do lokali użytkowych,

3) praw do domów jednorodzinnych w spółdzielniach mieszkaniowych.

Krok: czy WNiP jest licencja (sublicencją) na program komputerowy lub prawo autorskie?

Dla trzech kategorii wartości niematerialnych i prawnych przepisy przewidują szczególne minimalne okresy amortyzacji. Do pierwszej z tych kategorii należą licencje (sublicencje) na programy komputerowe oraz prawa autorskie.

Krok: czy WNiP jest licencja na wyświetlanie filmów lub licencja na emisję programów radiowych i telewizyjnych?

Do drugiej z kategorii wartości niematerialnych i prawnych, dla których określony jest szczególny minimalny okres amortyzacji, należą:

1) licencje na wyświetlanie filmów, oraz

2) licencje na emisję programów radiowych i telewizyjnych.

Krok: czy wynikający z umowy okres używania licencji jest krótszy niż 24 miesiące?

Minimalny okres amortyzacji w przypadku licencji na wyświetlanie filmów oraz licencji na emisję programów radiowych i telewizyjnych zależy od tego czy wynikający z umowy okres ich używania jest krótszy od 24 miesięcy.

Krok: czy wartością niematerialną i prawną jest koszt zakończonych praw rozwojowych?

Do drugiej z kategorii wartości niematerialnych i prawnych, dla których określony jest szczególny minimalny okres amortyzacji, należą poniesione koszty zakończonych prac rozwojowych.

Krok: WNiP należy amortyzować według rocznej stawki 2,5%, a więc przez 40 lat

Jak stanowi art. 16m ust. 4 u.p.d.o.p., odpisów amortyzacyjnych od własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5%.

Krok: minimalny okres amortyzacji to 24 miesiące

Minimalny okres amortyzacji o długości 24 miesięcy przewidziany jest dla:

1) licencji oraz sublicencji na programy komputerowe;

2) licencji na wyświetlanie filmów, których wynikający z umowy okres używania wynosi co najmniej 24 miesiące;

3) licencji na emisję programów radiowych i telewizyjnych, których wynikający z umowy okres używania wynosi co najmniej 24 miesiące.

Należy podkreślić, że okres amortyzacji nie krótszy niż 24 miesiące (czyli 2 lata) dotyczy praw autorskich oraz niektórych tylko licencji (tj. licencji na programy komputerowe, licencji na wyświetlanie filmów oraz licencji na emisję programów radiowych i telewizyjnych). W przypadku pozostałych licencji minimalny okres amortyzacji wynosi 60 miesięcy (zob. art. 16m ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.), czyli 5 lat (podobnie, przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku w decyzji z dnia 20 lipca 2007 r., BI/4218-0020/07, czy rozpatrujący skargę od tej decyzji – WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 6 grudnia 2007 r., I SA/Gd 912/07).

Krok: minimalny okres amortyzacji to wynikający z umowy okres używania licencji

Jak stanowi art. 16m ust. 2 u.p.d.o.p., jeżeli wynikający z umowy okres używania praw majątkowych, o których mowa w art. 16m ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., jest krótszy od okresu ustalonego w tym przepisie, podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w okresie wynikającym z umowy.

Krok: minimalny okres amortyzacji to 12 miesięcy

Dla poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych minimalny okres amortyzacji wynosi 12 miesięcy. Wynika to z art. 16m ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p.

Krok: minimalny okres amortyzacji to 60 miesięcy

Szczególne okresy amortyzacji przewidziane zostały dla niektórych tylko wartości niematerialnych i prawnych. Dla pozostałych minimalny okres amortyzacji wynosi 60 miesięcy (zob. art. 16m ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.).