Krywan Tomasz, Okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych

Okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych

Okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych

Procedura pozwala ustalić, jaki jest minimalny okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.

podatnik podatnik minimalny okres amortyzacji to 12 miesięcy minimalny okres amortyzacji to wynikający z umowy okres używania licencji minimalny okres amortyzacji to 24 miesiące WNiP należy amortyzować według rocznej stawki 2,5%, a więc przez 40 lat czy WNiP jest własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawa do lokalu użytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej? minimalny okres amortyzacji to 60 miesięcy podatnik chce ustalić minimalny okres amortyzacji WNiP czy WNiP jest licencja (sublicencją) na program komputerowy lub prawo autorskie? czy WNiP jest licencja na wyświetlanie filmów lub licencja na emisję programów radiowych i telewizyjnych? czy wynikający z umowy okres używania licencji jest krótszy niż 24 miesiące? czy wartością niematerialną i prawną jest koszt zakończonych praw rozwojowych? nie tak tak nie tak nie nie tak tak nie

Krok: podatnik chce ustalić minimalny okres amortyzacji WNiP

Wartości niematerialne i prawne są najczęściej amortyzowane według stawek indywidualnie ustalonych przez podatników (wyjątek dotyczy własnościowych spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych, spółdzielczych praw do lokali użytkowych oraz praw do domów jednorodzinnych w spółdzielniach mieszkaniowych, w których przypadku odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5% - zob. art. 16m ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.p.). Stawki te podatnicy ustalają dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych (zob. art. 16m ust. 3 u.p.d.o.p.).

Podatnicy nie mają jednak całkowitej swobody w ustalaniu stawek amortyzacyjnych dla wartości niematerialnych i prawnych. Ich okres amortyzacji nie może być bowiem krótszy niż wynikający z przepisów art. 16m ust. 1 i 2 u.p.d.o.p.

Krok: czy WNiP jest własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawa do lokalu użytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej?

Nie wszystkie wartości niematerialne i prawne mogą być amortyzowane według stawek amortyzacyjnych indywidualnie ustalonych. Wyjątek dotyczy:

1) własnościowych spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych,

2) spółdzielczych praw do lokali użytkowych,

3) praw do domów jednorodzinnych w spółdzielniach mieszkaniowych.