Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych

Okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych

Okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych

Procedura pozwala ustalić, jaki jest minimalny okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.

Krok: podatnik chce ustalić minimalny okres amortyzacji WNiP

Wartości niematerialne i prawne są najczęściej amortyzowane według stawek indywidualnie ustalonych przez podatników (wyjątek dotyczy własnościowych spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych, spółdzielczych praw do lokali użytkowych oraz praw do domów jednorodzinnych w spółdzielniach mieszkaniowych, w których przypadku odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5% - zob. art. 16m ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.p.). Stawki te podatnicy ustalają dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych (zob. art. 16m ust. 3 u.p.d.o.p.).

Podatnicy nie mają jednak całkowitej swobody w ustalaniu stawek amortyzacyjnych dla wartości niematerialnych i prawnych. Ich okres amortyzacji nie może być bowiem krótszy niż wynikający z przepisów art. 16m ust. 1 i 2 u.p.d.o.p.

Krok: czy WNiP jest własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawa do lokalu użytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej?

Nie wszystkie wartości niematerialne i prawne mogą być amortyzowane według stawek amortyzacyjnych indywidualnie ustalonych. Wyjątek dotyczy:

1) własnościowych spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych,

2) spółdzielczych praw do lokali użytkowych,

3) praw do domów jednorodzinnych w spółdzielniach mieszkaniowych.