Ograniczenia w zakresie możliwości stosowania kryterium ceny o wadze przekraczającej 60% - OpenLEX

Wiktorowska Ewa, Ograniczenia w zakresie możliwości stosowania kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autor:

Ograniczenia w zakresie możliwości stosowania kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%

Ograniczenia w zakresie możliwości stosowania kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%

Ograniczenia w zakresie możliwości stosowania kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%

Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 p.z.p., oraz ich związki nie stosują kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%. Jednak ustawa przewiduje w tym zakresie wyjątek. Tacy zamawiający mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

Krok: przystąpienie do ustalenia kryteriów oceny ofert

Zamawiający, po analizie swoich potrzeb i wymagań co do planowanego przedmiotu zamówienia oraz celów, jakie chce osiągnąć, przystępuje do ustalenia kryteriów oceny ofert. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.

Ograniczenia w zakresie możliwości stosowania kryterium ceny o wadze przekraczającej 60% zamawiający zamawiający wybór oferty w oparciu o cenę i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia wybór oferty w oparciu o cenę kiedy nie musi określić pozacenowych kryteriów oceny ofert przystąpienie do ustalenia kryteriów oceny ofert kiedy musi określić pozacenowe kryteria oceny ofert czy może przewidzieć jedynie kryterium ceny? nie tak

Krok: czy może przewidzieć jedynie kryterium ceny?

Zamawiający publiczny, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2 p.z.p., oraz ich związki muszą zweryfikować, w jakich przypadkach mogą zastosować jedynie kryterium ceny. Do takich zamawiających zalicza się jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), inne niż określone wyżej, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz ich związki.