Hudzik Michał, Ogłoszenie wyroku

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 października 2023 r.
Autorzy:

Ogłoszenie wyroku

Ogłoszenie wyroku

Ogłoszenie wyroku

Ogłoszenie wyroku sąd skład orzekający przewodniczący składu orzekającego sąd skład orzekający przewodniczący składu orzekającego sporządzenie i podpisanie wyroku pouczenie stron o środkach odwoławczych ogłoszenie wyroku czy zgłaszający zdanie odrębne wyraził zgodę na podanie nazwiska? zamknięcie rozprawy czy zgłoszono zdanie odrębne? poinformowanie o zdaniu odrębnym podanie do wiadomości imienia i nazwiska zgłaszającego zdanie odrębne podanie ustnych motywów tak nie tak nie

Krok: sporządzenie i podpisanie wyroku

Po ukończeniu narady i głosowania niezwłocznie sporządza się na piśmie i podpisuje wyrok (art. 412 k.p.k.).

Krok: ogłoszenie wyroku

Po podpisaniu wyroku przewodniczący ogłasza go publicznie, a więc odczytuje jego treść. Możliwe jest pominięcie treści zarzutów oskarżenia (art. 418 § 1a k.p.k.).

Jeżeli ze względu na obszerność wyroku jego ogłoszenie wymagałoby zarządzenia przerwy lub odroczenia rozprawy, przewodniczący, ogłaszając wyrok, może poprzestać na zwięzłym przedstawieniu rozstrzygnięcia sądu oraz zastosowanych przepisów ustawy karnej. Przed ogłoszeniem wyroku przewodniczący uprzedza obecnych o takim sposobie ogłoszenia wyroku i o jego przyczynie oraz poucza o możliwości zapoznania się z pełną treścią wyroku po jego ogłoszeniu w sekretariacie sądu (art. 418 § 1b k.p.k.).

W czasie ogłaszania wyroku wszyscy, z wyjątkiem sądu, muszą stać (art. 418 § 1 k.p.k.), ustawa nie wprowadza, na wzór art. 379 § 2 k.p.k., możliwości zwolnienia osób od obowiązku stania podczas ogłaszania wyroku; należy jednak przyjąć, per analogiam, że zwolnienie takie może nastąpić również i w tej części rozprawy. Ogłoszenie wyroku zawsze odbywa się jawnie (art. 45 ust. 2 zdanie drugie Konstytucji, art. 364 § 1 k.p.k.), nawet jeżeli rozprawa była niejawna (art. 359, art. 360 k.p.k.).

Niestawiennictwo stron, ich obrońców i pełnomocników nie stoi na przeszkodzie ogłoszeniu wyroku (art. 419 § 1 k.p.k.).

Warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 422 § 2a k.p.k. dla oskarżonego pozbawionego wolności, który nie ma obrońcy i - pomimo złożenia wniosku o doprowadzenie go na termin rozprawy, na którym ogłoszono wyrok - nie był obecny podczas ogłoszenia wyroku, termin do złożenia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku biegnie od daty doręczenia mu odpisu wyroku.

„Warunkiem istnienia w obrocie prawnym wyroku jako dokumentu procesowego jest sporządzenie go na piśmie, a następnie publiczne ogłoszenie” (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2012 r., I KZP 19/11, LEX nr 1102088).