Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 21 listopada 2013 r. do: 31 grudnia 2014 r.
Autor:

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Ogłoszenie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej rozpoczyna procedurę wyboru świadczeniodawców udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych i to na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Krok: potrzeba zawarcia umowy

Formalna konieczność ogłoszenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wynika z przyjętej przez ustawodawcę zasady, zgodnie z którą zawieranie przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert albo rokowań (art. 139 ust. 1 u.ś.o.z.). Co istotne jednak, przepisów dotyczących konkursu ofert i rokowań nie stosuje się do zawierania umów ze świadczeniodawcami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

– podstawowa opieka zdrowotna (z wyjątkiem świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej);

– zaopatrzenie w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz

– umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, a także

– umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych (art. 159 ust. 1 u.ś.o.z.).

Ponadto trybu konkursu ofert i rokowań nie stosuje się do przeniesienia na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (art. 155 ust. 5 u.ś.o.z.), i to bez względu na rodzaj świadczeń stanowiących przedmiot umowy.

Krok: zasadność zawarcia konkretnej umowy

Niezależnie od formalnych powodów, ogłoszenie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wynika z konieczności zapewnienia świadczeniobiorcom należytej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Cykliczność postępowań znajduje swoje uzasadnienie w fakcie, iż umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie może być zawarta na czas nieoznaczony, a zwyczajowo zawiera się ją na okres lat 3 (art. 156 ust. 1 u.ś.o.z.). Konieczność ogłoszenia postępowania może znajdować swoje uzasadnienie również w sytuacjach rozwiązania czy wygaśnięcia już obowiązujących umów i to przed upływem okresu ich obowiązywania lub też w sytuacjach związanych z powstaniem zagrożeń epidemiologicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację