Ogłoszenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany studium oraz o możliwości wnoszenia wniosków do studium - OpenLEX

Niewiadomski Zygmunt, Ogłoszenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany studium oraz o możliwości wnoszenia wniosków do studium

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 24 czerwca 2020 r.
Autorzy:

Ogłoszenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany studium oraz o możliwości wnoszenia wniosków do studium

Ogłoszenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany studium oraz o możliwości wnoszenia wniosków do studium

Ogłoszenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany studium oraz o możliwości wnoszenia wniosków do studium

Ustawodawca, w celu zagwarantowania partycypacji społecznej w sporządzeniu lub zmianie studium, nałożył na organ sporządzający studium, odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta, obowiązek podania do publicznej wiadomości informacji o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany studium oraz możliwości składania wniosków do studium. Pominięcie lub nieprawidłowa realizacja tego etapu wysoce sformalizowanej procedury planistycznej może być poczytane jako istotne naruszenie procedury planistycznej i stać się podstawą do stwierdzenia nieważności uchwały o przyjęciu lub zmianie studium, zgodnie z art. 28 ust. 1 u.p.z.p.

Ogłoszenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany studium oraz o możliwości wnoszenia wniosków do studium wójt, burmistrz, prezydent miasta wójt, burmistrz, prezydent miasta ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości udostępnienie informacji w BIP przystąpienie do wykonywania czynności planistycznych obowiązkowe sposoby ogłoszenia ogłoszenie w prasie miejscowej obwieszczenie rada gminy rada gminy podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany studium

Krok: podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany studium

Podjęcie uchwały przez radę gminy w sprawie sporządzenia lub zmiany studium kreuje zobowiązanie organu wykonawczego gminy do przeprowadzenia prac planistycznych i przygotowania projektu studium lub jego zmiany (Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2004, s. 83).

Krok: przystąpienie do wykonywania czynności planistycznych

Wójt, burmistrz, prezydent miasta zobowiązany jest podjąć czynności proceduralne związane z uchwaleniem studium. W pierwszej kolejności zobligowany jest poinformować o podjęciu uchwały przez radę gminy o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany studium. Równocześnie, w celu zagwarantowania partycypacji społecznej w procedurze planistycznej, ustala formę, miejsce i termin składania wniosków do projektu studium. Przy czym wyznaczony termin nie może być krótszy niż 21 dni liczony od momentu ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia projektu studium. Za moment ogłoszenia należy przyjąć najpóźniejszy dzień, w którym ukazała się informacja w jednej z form przewidzianych przez ustawę, o przystąpieniu do sporządzenia studium. W celu obliczenia upływu terminu zastosowanie ma regulacja art. 57 § 1 k.p.a.