Krywan Tomasz, Odwrotne obciążenie przy świadczeniu usług stanowiących roboty budowlane

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 lipca 2017 r. do: 31 października 2019 r.
Autorzy:

Odwrotne obciążenie przy świadczeniu usług stanowiących roboty budowlane

Odwrotne obciążenie przy świadczeniu usług stanowiących roboty budowlane

Odwrotne obciążenie przy świadczeniu usług stanowiących roboty budowlane

Procedura pozwala ustalić, czy przy świadczeniu usługi stanowiącej robotę budowlaną ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia.

usługodawca lub nabywca usługi usługodawca lub nabywca usługi świadczenie usługi jest objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia świadczenie usługi nie jest objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia świadczona jest usługa stanowiąca robotę budowlaną czy usługę świadczy podatnik, który nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego? czy usługobiorcą jest podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny? czy usługodawca świadczy usługę jako podwykonawca? tak nie tak nie tak nie

Krok: świadczona jest usługa stanowiąca robotę budowlaną

Do 31 października 2019 r. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., podatnikami mogą być nabywcy usług stanowiących roboty budowlane. Jest tak jeżeli są spełnione trzy warunki.

Usługi stanowiące roboty budowlane, których to dotyczy, są wymienione w poz. 2–48 załącznika nr 14 do u.p.t.u. W pozycjach tych są wymienione wszystkie usługi klasyfikowane na gruncie stosowanego dla celów PKWiU z 2008 r. jako roboty budowlane (w grupowaniach 41-43 PKWiU z 2008 r.). A zatem mechanizm odwrotnego obciążenia w budownictwie ma zastosowanie do wszystkich robót budowlanych.

Krok: czy usługę świadczy podatnik, który nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego?

Pierwszy warunek stosowania odwrotnego obciążenia przy świadczeniu usług stanowiących roboty budowlane jest taki, aby świadczącym tę usługę był podatnik, u którego sprzedaż nie jest zwolniona w ramach tzw. zwolnienia podmiotowego (zob. art. 17 ust. 1 pkt 8 lit. a u.p.t.u.), czyli zwolnienia obejmującego sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł, oraz sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekracza, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, 200.000 zł (zob. art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u.). Mechanizm odwrotnego obciążenia nie ma zatem zastosowania, jeżeli usługa stanowiąca robotę budowlaną jest świadczona przez podmiot niebędący podatnikiem (np. osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w rozumieniu VAT) oraz podatnika korzystającego ze zwolnienia podmiotowego.