Kaczorowska-Kossowska Iwona, Odwoływanie z funkcji biegłego w dziedzinie medycyny

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
Autorzy:

Odwoływanie z funkcji biegłego w dziedzinie medycyny

Odwoływanie z funkcji biegłego w dziedzinie medycyny

Odwoływanie z funkcji biegłego w dziedzinie medycyny

Prezes sądu okręgowego zwalnia z funkcji biegłego na jego prośbę lub jeżeli biegły utracił warunki do pełnienia tej funkcji albo gdy zostanie stwierdzone, że w chwili ustanowienia warunkom tym nie odpowiadał i nadal im nie odpowiada (§ 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133).

Prezes może też zwolnić z funkcji biegłego z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli nienależycie wykonuje on swoje czynności. W wypadku stwierdzenia podstaw do zwolnienia z funkcji, innych niż wniosek biegłego, prezes jest obowiązany wysłuchać biegłego, chyba że jest to niemożliwe.

Krok: skreślenie z listy biegłego

Prezes skreśla z listy biegłego oraz usuwa jego kartę z wykazu z chwilą zwolnienia z funkcji zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133) - dalej r.b.s.

Krok: zajście okoliczności uzasadniających zwolnienie biegłego z funkcji

Powzięcie informacji o:

1) utraceniu warunków do pełnienia funkcji;

2) stwierdzeniu, że w chwili ustanowienia biegły warunkom tym nie odpowiadał i nadal im nie odpowiada;

3) nienależytym wykonywaniu przez biegłego czynności.

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

1) korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) ukończyła 25 lat życia;

3) posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;

4) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;

5) wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym (§ 12 ust. 1 r.b.s.).

W związku z tym utracenie warunków do pełnienia funkcji biegłego wynikać może przede wszystkim z utraty pełni praw publicznych oraz braku dalszej rękojmi należytego wykonywania obowiązków.

Pierwsza z powyższych okoliczności może nastąpić na podstawie art. 39 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444), czyli w przypadku orzeczenia wobec biegłego prawomocnego środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania określonego zawodu.

Do utraty rękojmi należytego wykonywania czynności biegłego z dziedzin medycyny dochodzi zaś wskutek wydania prawomocnego orzeczenia o ukaraniu jedną z kar wymienionych w art. 83 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 965) w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza.

Odwoływanie z funkcji biegłego w dziedzinie medycyny prezes sądu okręgowego prezes sądu okręgowego zaproszenie biegłego celem wysłuchania wysłuchanie biegłego odebranie wniosku zwolnienie z funkcji biegłego skreślenie z listy biegłego zajście okoliczności uzasadniających zwolnienie biegłego z funkcji biegły biegły wniosek o zwolnienie z funkcji biegłego