Kaczorowska-Kossowska Iwona, Odwoływanie się od decyzji w sprawie celowości inwestycji

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 30 sierpnia 2016 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Autor:

Odwoływanie się od decyzji w sprawie celowości inwestycji

Odwoływanie się od decyzji w sprawie celowości inwestycji

Odwoływanie się od decyzji w sprawie celowości inwestycji

Ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1355) wprowadziła nowy tryb kwestionowania decyzji o celowości inwestycji wydawanych na podstawie art. 95d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.).

Niniejsza procedura przedstawia tryb wnoszenia środków odwoławczych od tych decyzji.

Krok: złożenie protestu

Protest wnosi się do ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z. W przypadku gdy organem wydającym opinię jest wojewoda, protest wnosi się za jego pośrednictwem.

Protest wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Protest zawiera:

1) oznaczenie organu, do którego wnosi się protest;

2) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnioskującego oraz jego numer KRS w przypadku osób prawnych albo numer REGON lub NIP w przypadku osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

3) oznaczenie siedziby albo adresu zamieszkania, albo adresu podmiotu wnioskującego;

4) znak opinii, od której protest jest wnoszony, oznaczenie organu wydającego opinię oraz datę i miejsce wydania opinii;

5) uzasadnienie protestu, w tym wskazanie kryterium, z którego oceną spełniania podmiot wnoszący protest się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;

6) oświadczenie o prawdziwości podanych informacji;

7) podpis osoby upoważnionej do wniesienia protestu.

Do protestu dołącza się oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby składającej podpis do działania w imieniu podmiotu wnoszącego protest (art. 95i ust. 1-5 u.ś.o.z.).

Krok: wydanie opinii w sprawie protestu

W wyniku rozpatrzenia protestu Minister Zdrowia wydaje opinię w sprawie protestu, za pośrednictwem systemu IOWISZ, przyznając punkty za spełnienie poszczególnych kryteriów oraz uzasadniając ich liczbę na podstawie:

1) informacji przedstawionych przez podmiot wnioskujący;

2) uzasadnienia zawartego w proteście;

3) właściwej mapy;

4) priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c;

5) danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Opinia w sprawie protestu zawiera:

1) oznaczenie organu rozpatrującego protest;

2) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnioskującego oraz jego numer KRS w przypadku osób prawnych albo numer REGON lub NIP w przypadku osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

3) określenie daty i miejsca rozpatrzenia protestu;

4) określenie, czy protest rozpatrzono pozytywnie czy negatywnie;

5) całkowity wynik punktowy;

6) wygenerowane elektronicznie zestawienie punktów przyznanych za spełnienie poszczególnych kryteriów oraz ich uzasadnienie przez podmiot wnoszący protest oraz ministra właściwego do spraw zdrowia w wyniku rozpatrzenia protestu;

7) pouczenie o możliwości wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, w trybie i na zasadach określonych w art. 95j, zawierające wskazanie terminu wniesienia skargi;

8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania opinii w sprawie protestu lub, jeżeli ta opinia została wydana w formie dokumentu elektronicznego, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Minister rozpatruje protest w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia (art. 95i ust. 6 i 7 u.ś.o.z.).

Odwoływanie się od decyzji w sprawie celowości inwestycji podmiot lub organ podmiot lub organ odebranie wyroku złożenie skargi do NSA WSA WSA odebranie skargi wydanie wyroku MZ MZ odebranie protestu wydanie opinii w sprawie protestu podmiot podmiot odebranie opinii złożenie skargi do WSA odebranie decyzji złożenie protestu organ organ wydanie decyzji o niecelowości inwestycji 14 dni 14 dni 30 dni 14 dni 30 dni