Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
Autor:

Odwołanie od uchwał okręgowej rady pielęgniarek i położnych

Odwołanie od uchwał okręgowej rady pielęgniarek i położnych

Odwołanie od uchwał okręgowej rady pielęgniarek i położnych

Pielęgniarce lub położnej, w stosunku do których podjęto uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych, przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały przez okręgową radę pielęgniarek i położnych.

Krok: wniesienie odwołania

Pielęgniarce lub położnej, w stosunku do których podjęto uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych, przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały ORPiP do NRPiP. Chociaż ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej nie mówi o obowiązku złożenia odwołania za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję, to jednak wynikający z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych (Dz. U. poz. 1106) - dalej r.s.k. - obowiązek ORPiP przekazania odwołania wraz z aktami sprawy de facto taki tryb wprowadza.

Krok: przesłanie odwołania do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych przesyła niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (§ 11 ust. 1 r.s.k.).