Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - OpenLEX

Ambroziewicz Maciej, Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 14 września 2020 r.
Autorzy:

Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sąd sąd wpłynięcie odwołania odrzucenie odwołania uwzględnienie odwołania czy odwołanie podlega odrzuceniu? Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmiana lub uchylenie zaskarżonej decyzji przekazanie odwołania przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania lekarzowi orzecznikowi ocena, czy w odwołaniu wskazano nowe okoliczności dotyczące niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji? wpłynięcie odwołania ocena, czy odwołanie w całości słuszne ubezpieczony ubezpieczony odebranie decyzji odmownej ZUS wniesienie odwołania tak nie 30 dni tak nie tak nie

Krok: odebranie decyzji odmownej ZUS

Wniesienie odwołania od decyzji ZUS jest dopuszczalne nie tylko wtedy, gdy ubezpieczony nie zgadza się z tą decyzją, ale również wtedy, gdy ZUS nie wydał decyzji w terminie dwóch miesięcy, od dnia zgłoszenia roszczenia w sposób przepisany. W takim przypadku odwołanie można wnieść w każdym czasie po upływie tego terminu.

Krok: wniesienie odwołania

W myśl art. 4779 § 1 k.p.c., odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Odwołanie, zgodnie z art. 47710 § 1 k.p.c., powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Jeżeli ubezpieczony zgłosił nowe żądanie, dotychczas nierozpoznane przez organ rentowy, sąd przyjmuje to żądanie do protokołu i przekazuje go do rozpoznania organowi rentowemu (art. 47710 § 2 k.p.c.).