Łokaj Maciej, Odwołanie od decyzji transgranicznych dyrektora OW NFZ

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 15 listopada 2014 r. do: 31 maja 2017 r.
Autor:

Odwołanie od decyzji transgranicznych dyrektora OW NFZ

Odwołanie od decyzji transgranicznych dyrektora OW NFZ

Odwołanie od decyzji transgranicznych dyrektora OW NFZ

Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozdziale 2a 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z., który reguluje udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami Polski, tzw. świadczeń transgranicznych, zwrot kosztów niniejszych świadczeń następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej, w znaczącej ilość przypadków, przez dyrektora OW NFZ. Od części tak wydanych decyzji ustawodawca przewiduje możliwość wniesienia odwołania do Prezesa NFZ. Niniejsza procedura prezentuje szczegółowe kroki, jakie są podejmowane w zakresie wszczęcia i prowadzenia postępowania odwoławczego od decyzji transgranicznych, wydawanych w I instancji przez dyrektora OW NFZ.

Odwołanie od decyzji transgranicznych dyrektora OW NFZ Prezes NFZ Prezes NFZ badanie odwołania rozpatrzenie odwołania wydanie decyzji wysłanie decyzji odebranie odwołania OW NFZ OW NFZ badanie odwołania odebranie odwołania autokontrola decyzji nowa decyzja wysłanie do organu odwoławczego odwołujący odwołujący odebranie decyzji organu II instancji wysłanie odwołania przygotowanie odwołania decyzja dotycząca pokrycia kosztów transportu akceptacja decyzji decyzja dotycząca wykonania lub kontynuacji świadczenia możliwe działania wniesienie skargi administracyjnej decyzja dotycząca uprzedniej zgody dyrektora OW NFZ decyzja dotycząca zwrotu kosztów świadczeń rodzaj decyzji jakiej dotyczy odwołanie decyzja o wniesieniu odwołania podstawy brak podstaw

Krok: decyzja o wniesieniu odwołania

Odwołujący się od decyzji dyrektora OW NFZ winien podjąć decyzję w tym zakresie oraz wnieść samo odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji organu I instancji.

Krok: rodzaj decyzji jakiej dotyczy odwołanie

Ustawodawca dopuszcza możliwość wniesienia odwołania od decyzji:

a) decyzji przyznającej oraz odmawiającej zwrotu poniesionych kosztów świadczenia transgranicznego;

b) decyzji odmawiającej wydania uprzedniej zgody na wykonanie świadczenia transgranicznego;

c) decyzji odmawiającej zgody na wykonanie lub kontynuację świadczenia udzielanego zgodnie z przepisami o koordynacji;

d) decyzji odmawiającej zgody na pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczenia w innym państwie członkowskim UE lub EFTA, albo do miejsca leczenia lub dalszego leczenia albo zamieszkania w Polsce.