Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Odwołanie od decyzji

Odwołanie od decyzji

Odwołanie od decyzji

Celem procedury jest przedstawienie czynników wpływających na przygotowanie odwołania od decyzji.

Krok: brak akceptacji treści decyzji

Brak akceptacji treści decyzji oznacza wolę lub konieczność zaskarżenia decyzji w celu jej zmiany lub uchylenia. Zdaniem strony decyzja zawiera błędy, które nie pozwalają jej zaakceptować rozstrzygnięcia.

Krok: analiza merytoryczna

Po weryfikacji formalnej otrzymanej decyzji i wyeliminowaniu błędów formalnych (zob. procedura Sposoby zwalczania decyzji, podatnik powinien dokonać analizy merytorycznej decyzji, czyli tych elementów, które można zaskarżyć wyłącznie w drodze odwołania, tj.:

– czy nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego,

– czy nie nastąpiło w sprawie doręczenie zastępcze (zob. procedura Doręczenie zastępcze, skutkujące upływem terminu do złożenia odwołania (zob. procedura Przywrócenie terminu do złożenia odwołania) lub jego skróceniem,

– czy decyzja została wydana przez właściwy organ podatkowy (zob. procedura Właściwość organów podatkowych,

– czy decyzja zawiera rozstrzygnięcie w pełnym zakresie sprawy bądź czy zawiera (wady) pouczeń (w tym zakresie można użyć trybu konkurencyjnego do odwołania - wniosku o uzupełnienie rozstrzygnięcia lub pouczenia - zob. procedura Wniosek o uzupełnienie rozstrzygnięcia lub pouczenia, który „zawiesza” termin do wniesienia odwołania do czasu jego rozstrzygnięcia),

– czy decyzja zawiera uzasadnienie prawne i faktyczne (w sensie wyjaśnienia wszystkich okoliczności, odniesienia się do wszystkich dowodów i powiązaniu okoliczności sprawy z konkretnymi normami prawnymi) i czy podstawa prawna rozstrzygnięcia odpowiada uzasadnieniu prawnemu i faktycznemu,

– czy nastąpiło naruszenie wyłącznie procedury, czy też prawa materialnego (nie każde bowiem naruszenie procedury będzie podstawą uchylenia decyzji),

– czy organ dokonał błędnej wykładni przepisów prawa, niewłaściwego zastosowania norm w ustalonym stanie faktycznym (bądź obu tych naruszeń jednocześnie) lub nie zastosował normy, która powinna być zastosowana.

Rodzaj uchybień, bądź błędów wykładni, niewłaściwego zastosowania norm, będzie determinowało treść i zakres odwołania, tj. czy strona zaskarży całą czy część decyzji, o co będzie wnioskowała w związku z jej zaskarżeniem, np. przeprowadzenie dowodów (z przesłuchań świadków, oględzin), cofnięcia do ponownego rozpatrzenia, orzeczenia co do istoty sprawy lub umorzenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację