Kidyba Andrzej, Odwołanie członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Odwołanie członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Odwołanie członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Odwołanie członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Procedura ma na celu przedstawienie zasad odwołania członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Odwołanie członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółka z o.o. spółka z o.o. czy z członkiem zarządu została zawarta umowa o pracę? wypowiedzenie umowy o pracę członkowi zarządu złożenie wniosku do KRS o wykreślenie członka zarządu zaistnienie warunków do odwołania członka zarządu kto jest uprawniony do odwołania członka zarządu? powzięcie uchwały przez zgromadzenie wspólników nie tak zgromadzenie wspólników inny podmiot niż zgromadzenie wspólników

Krok: zaistnienie warunków do odwołania członka zarządu

Odwołanie członka zarządu jest jednostronnym oświadczeniem woli spółki wyrażanym w uchwale zgromadzenia wspólników. Z przepisów kodeksu spółek handlowych wynika, że członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. Zgromadzenie wspólników może odwołać członka zarządu również wtedy, gdy prawo powołania go przysługuje innemu organowi.

Krok: kto jest uprawniony do odwołania członka zarządu?

Uchwała zgromadzenia wspólników, odwołująca członka zarządu z pełnionej funkcji musi zostać mu zakomunikowana. Odwołanie jest skuteczne w momencie, w którym dotrze do członka zarządu w taki sposób, że będzie on mógł zapoznać się z jej treścią.

Oprócz zgromadzenia wspólników, prawo do odwołania członka zarządu można przyznać innemu organowi spółki np. radzie nadzorczej lub wspólnikowi.