Musiał Krzysztof J., Odwieszenie działalności gospodarczej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 30 kwietnia 2018 r.
Autorzy:

Odwieszenie działalności gospodarczej

Odwieszenie działalności gospodarczej

Odwieszanie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania. Skoro ma ono charakter czasowy, wcześniej czy później trzeba będzie coś zrobić: albo wznowić działalność (odwiesić), albo zlikwidować. Co do zasady, przedsiębiorca musi wykazać się w tym zakresie inicjatywą.

Odwieszenie działalności gospodarczej przedsiębiorca przedsiębiorca odwieszenie KRS wykonanie działalności gospodarczej zawieszenie działalności gospodarczej forma wykonywania działalności gospodarczej (!) odwieszenie  CEiDG odwieszenie przez spółkę cywilną działalność indywidualna spółka cywilna inne formy

Krok: wykonanie działalności gospodarczej

Na mocy art. 3-4 ustawy z 6.03.2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz. 221 ze zm.) - dalej p.p. - działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Przedsiębiorcą jest zaś osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Wykonywanie działalności gospodarczej jest z oczywistych względów podstawowym warunkiem zawieszenia takiej działalności.

Krok: zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania.

Przedsiębiorca wpisany do:

1) CEIDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni,

2) rejestru przedsiębiorców KRS może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

- przy czym jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

Zasady zawieszenia działalności zostały określone w procedurze Zawieszenie działalności gospodarczej.