Odszkodowanie od pracodawcy z tytułu utraty lub uszkodzenia w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku oraz... - OpenLEX

Ambroziewicz Maciej, Odszkodowanie od pracodawcy z tytułu utraty lub uszkodzenia w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 30 lipca 2020 r.
Autorzy:

Odszkodowanie od pracodawcy z tytułu utraty lub uszkodzenia w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy

Odszkodowanie od pracodawcy z tytułu utraty lub uszkodzenia w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy

Odszkodowanie od pracodawcy z tytułu utraty lub uszkodzenia w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy

Niezależnie od świadczeń powypadkowych określonych w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, zgodnie z art. 2371 § 2 k.p., przysługuje od pracodawcy odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy, z wyjątkiem utraty lub uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych. Prawo do powyższego odszkodowania przysługuje również członkom rodziny pracownika zmarłego na skutek wypadku przy pracy, bowiem jest ono bowiem prawem majątkowym ze stosunku pracy i jako takie, zgodnie z art. 631 § 2 k.p., przejdzie w częściach równych na małżonka bądź inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Odszkodowanie od pracodawcy z tytułu utraty lub uszkodzenia w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy pracodawca pracodawca weryfikacja wartości szkody oszacowanej przez pracownika wypłacenie pracownikowi odszkodowania czy strony doszły do porozumienia? podjęcie negocjacji z pracownikiem czy pracodawca zgadza się z wartością przedstawioną przez pracownika? czy zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy? odrzucenie wniosku pracownika czy roszczenie pracownika jest zasadne? odrzucenie wniosku pracownika odrzucenie wniosku pracownika przyjęcie wniosku pracownika analiza roszczenia pracownika pracownik pracownik dochodzenie roszczenia przed sądem pracy uzyskanie informacji o odrzuceniu wniosku wypadek przy pracy zgłoszenie roszczenia pracodawcy tak nie nie tak nie tak nie tak

Krok: wypadek przy pracy

Pojęcie wypadku przy pracy zostało zdefiniowane w u.u.s.w. Zgodnie z tą definicją, wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Krok: zgłoszenie roszczenia pracodawcy

Pracownik powinien dostatecznie uwiarygodnić fakt utraty lub uszkodzenia przedmiotów osobistego użytku w wyniku wypadku, np. udostępniając je w celu ustalenia stopnia zniszczenia lub w przypadku wątpliwości przedstawiając świadków, którzy mogliby poświadczyć fakt posiadania tych przedmiotów w chwili wypadku i okoliczności ich utraty lub uszkodzenia. Ze względu na fakt, iż wniosek o odszkodowanie na ogół składany jest po dłuższym okresie czasu (np. po zakończeniu zwolnienia lekarskiego spowodowanego wypadkiem), w protokole ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku nie zawsze znajduje się zapis dotyczący zniszczenia bądź utraty przedmiotów osobistego użytku. Dlatego też w myśl art. 6 k.c. w zw. z art. 300 k.p., ciężar dowodu spoczywa na pracowniku, tak więc to pracownik powinien wykazać istnienie szkody oraz związek przyczynowy pomiędzy powstaniem szkody a wypadkiem przy pracy.